BAZA WIEDZY – PORADNIK DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

BAZA WIEDZY – PORADNIK DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

INFORMACJE OGÓLNE

Celem niniejszego poradnika jest dostarczenie w prosty i przejrzysty sposób informacji dotyczących podstawowych procedur prawnych i zasad społecznych, z którymi zetkną się w Polsce uchodźcy z Ukrainy ubiegający się o ochronę międzynarodową. Należy pamiętać, że informacje zawarte w poradniku mają charakter ogólny i nie zawsze będą pasowały do każdej indywidualnej sytuacji. Szczegółowe informacje można uzyskać na wskazanych poniżej stronach www lub telefonując pod podane numery.

W celu łatwiejszego odnalezienia informacji, najistotniejsze zagadnienia zostały pogrupowane w następujące działy:

 1. Bezpieczeństwo – postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 2. Pomoc materialna
 3. Zasiłki i świadczenia socjalne
 4. Przyjazd do Polski i legalizacja pobytu
 5. Punkty recepcyjne i informacyjne (rządowe)
 6. Pomoc prawna
 7. Praca i działalność gospodarcza
 8. Edukacja i szkolnictwo
 9. Nauka języka polskiego – kursy
 10. Opieka zdrowotna i ubezpieczenia
 11. Niepełnosprawność i rehabilitacja
 12. Transport regionalny i miejski
 13. Usługi na rzecz uchodźców (tłumacze, rzecznicy)
 14. Baza wiedzy i dokumentów (ambasady i konsulaty, pomoc rodzinie, telefony alarmowe…. wybrane wzory dokumentów)
 15. Organizacje pozarządowe i ich wsparcie uchodźców
 16. Pomoc duszpasterska Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Linki do stron ogólnych:

https://www.pomagamukrainie.gov.pl/#potrzebuje-pomocy

https://www.gov.pl/web/ua

https://help.unhcr.org/poland/pl/

https://warszawa19115.pl/-/oferty-wsparcia-dla-obywateli-ukrainy

BEZPIECZEŃSTWO – POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

W sytuacji wystąpienia zagrożenia lub wypadku należy dzwonić do Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numer 112. Pod ten numer należy dzwonić tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sprawach. To ogólnoeuropejski numer alarmowy, pod który można bezpłatnie dzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego w całej Unii Europejskiej. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM. Po uzyskaniu połączenia następuje przekierowanie bezpośrednio do służb ratunkowych – policji, pogotowia lub straży pożarnej.

Operatorzy tego ratunkowego numeru alarmowego obsługują zgłoszenia dot. m.in.;

 • zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa
 • zagrożenia mienia i środowiska (sytuacje nagłe)
 • zagrożenia czyjejś wolności
 • przestępstw lub zakłócania porządku publicznego
 • w sytuacjach, kiedy niezbędne jest natychmiastowe działanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego

Aby operator numeru alarmowego 112 mógł sprawnie powiadomić właściwe służby ratunkowe, należy przekazać mu dokładną lokalizację miejsca, w którym znajduje się osoba zgłaszająca prośbę o pomoc. Trzeba pamiętać, że telefony komórkowe dostarczają jedynie przybliżoną informację o lokalizacji.

Informacje, które są ważne przy określaniu lokalizacji:

 • miasto, w jakim się znajduje się osoba zgłaszająca (województwo, powiat, gmina)
 • adres budynku lub domu, w którym lub przy którym ma miejsce zdarzenie
 • charakterystyczne punkty lub obiekty wokół miejsca zdarzenia oraz wszelkie inne dodatkowe informacje, które pomogą służbom odnaleźć to miejsce.

Link do strony:

www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/wskazowki-i-informacje.

Poza ogólnoeuropejskim numerem alarmowym w Polsce działają również krajowe numery alarmowe. Zależnie od zdarzenia i oczekiwanej pomocy można dzwonić pod jeden z niżej wymienionych numerów:

986                  – straż miejska (nie we wszystkich miastach)

987                  – centrum zarządzania kryzysowego

991                  – pogotowie energetyczne

992                  – pogotowie gazowe

993                  – pogotowie ciepłownicze

994                  – pogotowie wodno-kanalizacyjne

995                    Komenda Główna Policji – system Child Alert (jest to system alarmowy, stosowany w przypadku zaginięcia dziecka)

996                  – Centrum Antyterrorystyczne

997                  – Policja

998                  – Straż Pożarna

999                  – Pogotowie Ratunkowe

19 115             – Miejskie Centrum Kontaktu (dla Miasta Stołecznego Warszawy)

116 000           – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)

116 111           – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

116 123            -Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia) – wsparcie psychologiczne

118 913           -informacje na temat numerów telefonów do służb, przedsiębiorstw, instytucji

601 100 100    -numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)

601 100 300    -numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)

800 702 222    -Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)

22 668 70 00   -Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

!Uwaga W przypadku pojawiających się myśli samobójczych lub w sytuacji zagrożenia życia bliskiej osoby należy skontaktować się z numerem 112 lub udać się do oddziału ratunkowego miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym:

Telefon – 800 70 2222 – całodobowo 7 dni w tygodniu

https://centrumwsparcia.pl/

https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne

Wszelkie informacje o sytuacjach kryzysowych – w tym ostrzeżenia, odnotowane w kraju w ciągu ostatniej doby oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Link do strony:

www.gov.pl/web/rcb/raport-dobowy

W celu znalezienia osoby zaginionej, która przekroczyła granicę Polski, należy skontaktować się z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji pod numer +48 47 72 123 07 lub na adres e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl

Przypadki podejrzenia handlu ludźmi i innych przestępstw można zgłosić pod numerem +48 47 72 565 02 lub mailowo na handelludzmibsk@policja.gov.pl

Można też skorzystać z telefonu zaufania pod nr +48 22 628 99 99, który uruchomiła Fundacja LA STRADA. Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://strada.org.pl/

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zapobiegania handlowi ludźmi, należy odwiedzić stronę Organizacji A21 Campaign: www.A21.ORG/EDUCATION-RESOURCES.

Aby zgłosić podejrzenie handlu ludźmi w celach pracy przymusowej należy zadzwonić pod numer: +48 664 974 934.

POMOC MATERIALNA

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., mogą liczyć na różnorodne wsparcie finansowe udzielane przez jednostki administracji publicznej, a także przez liczne organizacje pozarządowe.

Podstawowe świadczenia finansowe udzielane przez administrację publiczną, na które mogą liczyć w roku 2023 to:

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny to rodzaj świadczenia rodzinnego, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie uczącej się

Świadczenie to przysługuje co do zasady do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w uczelni wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Istotnym warunkiem, który należy spełnić, aby otrzymać ten zasiłek, jest kryterium dochodu, które aktualnie wynosi 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko, to kryterium dochodowe wynosi 764 zł.

Do podstawowej kwoty zasiłku rodzinnego przysługują również dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowywania dziecka
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

W przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Formularz wniosku znaleźć można w urzędzie lub na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny

POMOC FINANSOWA RODZINA 500+

Rodzina 500+ to jedna z najpopularniejszych form rządowej pomocy finansowej w Polsce. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu (w tym również rodzinom uchodźców z Ukrainy) przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Przyjmowaniem wniosków o przyznanie tego świadczenia, jak również jego wypłatą, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wnioski można złożyć wyłącznie przez internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

!UWAGA Jeśli wniosek o przyznanie świadczenia zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas pomoc pieniężna będzie wypłacana przez cały okres pobytu dziecka w Polsce. Należy mieć jednak na uwadze, że w sytuacji, kiedy pobierający świadczenie zdecyduje się na wyjazd z Polski, koniecznie powinien poinformować o tym ZUS.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-informacje-o-programie-rodzina-502

JEDNORAZOWA POMOC FINANSOWA W WYSOKOŚCI 300 ZŁ

Pomoc ta udzielana jest każdemu uchodźcy z Ukrainy, który po raz pierwszy przekroczył granicę z Polską po 24 lutego 2022 r. Pomoc ta w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wynoszącego 300 zł na osobę, przeznaczona jest na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Aby otrzymać tę pomoc należy:

 • wykazać, że przyjazd do Polski nastąpił po 24 lutego 2022 r.
 • wyrobić numer PESEL
 • otworzyć konto w polskim banku

Wnioski o przyznanie tego jednorazowego świadczenia pieniężnego przyjmowane są w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej lub innych organach wyznaczonych przez gminę.

Do pobrania:

Wzór wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego

POMOC FINANSOWA – KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to pomoc finansowa, która wspiera rodziny wielodzietne. Kartę otrzyma każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

 • ojciec i matka
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców)
 • dzieci

Korzystając z tego programu można uzyskać zniżki w sklepach, ośrodkach kultury i sportu a także zniżki na przejazdy kolejowe. Takie wsparcie mogą otrzymać również cudzoziemcy, którzy legitymują się legalnym pobytem w Polsce.

Karta wydawana jest wyłącznie rodzinom wielodzietnym, a dochód tej rodziny nie ma znaczenia. Aby uzyskać Kartę należy skontaktować się z urzędem gminy lub urzędem miasta i zapytać, która instytucja zajmuje się Kartami Dużej Rodziny. Następnie wystarczy wypełnić i złożyć wniosek o przyznanie karty. Wniosek można złożyć również przez internet – na portalu MRPiPS Emp@tia.

Bliższe informacje na ten temat dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny.

Do pobrania:

Wzór Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

POMOC FINANSOWA 400 PLUS NA SFINANSOWANIE POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

Program 400 plus dedykowany jest tym rodzicom, których dzieci uczęszczają do żłobka. Dofinansowanie na dziecko wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic/opiekun ponosi za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Aby skorzystać z tego dofinansowania należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o dofinansowanie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Link do strony:

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Szczegółowe informacje na temat tej pomocy finansowej można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-dofinansuje-pobyt-dziecka-w-zlobku-klubie-dzieciecym-u-dziennego-opiekuna-rodzicu-sprawdz-jakie-nalezy-spelnic-formalnosci-by-skorzystac-z-tej-formy-wsparcia

PROGRAM RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY (RKO)

Pomoc ta przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie 12000+ przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Przyznawane jest matkom, ojcom dziecka lub osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie, a dziecko to wspólnie z nimi mieszka oraz jest przez nich utrzymywane.

Aby skorzystać z Programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy trzeba posiadać PESEL UKR i złożyć drogą elektroniczną wniosek do ZUS. Jeżeli wniosek zostanie złożony przez bank albo portal Emp@tia, a osoba składająca wniosek nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego programu należy wejść na stronę:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy-krok-po-kroku.

!UWAGA Nie można ubiegać się jednocześnie o dwa świadczenia tj. Pomoc finansowa 400 Plus na sfinansowanie pobytu dzieci w żłobku i Program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Można przystąpić tylko do jednego z tych dwóch programów.

Pomoc rzeczowa i finansowa dla uchodźców świadczona przez organizacje pozarządowe (charytatywne), została omówiona w dziale „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH WSPARCIE UCHODŹCÓW”

Ponieważ część projektów realizowanych przez te organizacje była ograniczona w czasie, w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących otrzymania wparcia czy pomocy należy telefonicznie kontaktować się z tymi instytucjami.

Kolejnym projektem jest ogłoszony w dniu 2 marca 2023 r przez Międzynarodowy Komitet Ratunkowy (IRC) program pomocy finansowej dla obywateli Ukrainy, którzy po raz pierwszy wjechali do Polski z Ukrainy po 1 października 2022 r., nie otrzymali wcześniej humanitarnej pomocy pieniężnej i przebywają obecnie w Poznaniu i Katowicach.

Program ten dedykowany jest przede wszystkim osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, a przewagę w otrzymaniu tej pomocy mają:

– rodziny wielodzietne

– matki wielodzietne

– osoby z niepełnosprawnościami

– rodziny z osobami przewlekle chorymi

Formularz zgłoszeniowy do programu oraz szczegółowe warunki przystąpienia do programu znajdują się na stronie internetowej:

www.ukrainianinpoland.pl/financial-assistance-from-irc-for-ukrainians-pl/

Dobry Start

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lipca 2023 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/

 przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

 W Polsce istnieje gwarantowane świadczenie społeczne wspierające osoby bezrobotne pod nazwą „Zasiłek dla bezrobotnych”. Świadczenia te realizowane są przez powiatowe urzędy pracy, ale aby otrzymać pomoc finansową trzeba być legalnie zatrudnionym przez co najmniej 1 rok i przed utratą pracy otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego zostały potrącone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Ukraińcy, którzy stracili pracę w wyniku wojny na Ukrainie i zarejestrowali się w Polsce jako bezrobotni, mogą otrzymać pełen zakres pomocy z Urzędu Pracy, ale nie przysługuje im „Zasiłek dla bezrobotnych”.

Niemniej jednak warto zauważyć, że zgodnie z krajowymi przepisami, o zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy pracowali w Polsce przez co najmniej 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako bezrobotni urzędzie pracy. Aby móc korzystać z zasiłku należy:

 • zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna
 • wypełnić wniosek o zasiłek dla bezrobotnych
 • dołączyć do wniosku dokumenty (zaświadczenie lub decyzja powiatowego urzędu pracy dotycząca statusu bezrobotnego, świadectwo pracy w Polsce, wyciągi z rachunku bankowego)
 • dołączyć zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte na terytorium Ukrainy tzw. formularz UA/PL. Ważne: w przypadku ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, to bezrobotny powinien zwrócić się bezpośrednio do ukraińskiej instytucji właściwej o potwierdzenie na odpowiednim formularzu tj. UA/PL

Aby dowiedzieć się jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych i jakie inne wparcie można otrzymać – należy zadzwonić na infolinię numer 19 524 lub wejść na stronę www.zielonalinia.gov.pl.

Warto też zapoznać się z poradą zamieszczoną na stronie:

https://www.ukrainianinpoland.pl/labor-exchange-in-poland-what-is-offered-and-financed-to-ukrainians-pl/.

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne mogą korzystać ze wsparcia, które oferuje urząd. Może to być: odbycie stażu, szkolenie, pozyskanie środków na otwarcie działalności gospodarczej czy otrzymanie bonu dla osób do 30 roku życia.

Pod adresem www.praca.gov.p dostępny jest formularz, przeznaczony dla obywateli Ukrainy, którzy chcą się zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy – „Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku albo poszukująca pracy (KRB-UA)”. Aby założyć konto i dokonać pełnej rejestracji – wystarczy mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Dla osób, które nie mają takiej możliwości utworzona została uproszczona procedura o nazwie „Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy”. Ten tryb nie wymaga podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP, ale umożliwia bezpośrednie przekazanie wniosku urzędnikowi podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy.

Aktualne wskaźniki oraz kwoty zasiłków i świadczeń z Urzędu Pracy można znaleźć wchodząc na link:

https://zielonalinia.gov.pl/aktualne-wskazniki-32121

ŚWIADCZENIA SOCJALNE Z ZUS

Kolejną instytucją realizującą zadania z zakresu świadczeń socjalnych i pomocy finansowej dla obywateli (w tym również dla uchodźców z Ukrainy) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powszechnie zwany „ZUS”.

Przykładowo, z ZUS-u można otrzymać świadczenia z następujących tytułów:

 • choroby, a także macierzyństwa – w postaci zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wyrównawczych lub świadczeń rehabilitacyjnych
 • długotrwałej niezdolności do pracy – renta z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowa
 • starości – emerytura, dodatek pielęgnacyjny
 • śmierci żywiciela – renta rodzinna
 • wypadku przy pracy i choroby zawodowej – odszkodowanie, zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów ortopedycznych, szczepienia ochronne,
 • a także świadczenia wychowawcze 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowania za pobyt dziecka w żłobku itp.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przyznawania świadczeń z ZUS-u można telefonicznie skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem
22 560 16 00 lub wejść na stronę internetową Zakładu.

Linki do stron:

www.zus.pl

www.zus.pl/ua

Szczegółowe informacje o świadczeniach dla rodziny z ZUS znajdują się po linkiem:

www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/wiadczenia-dla-rodziny-z-zus

Duże ułatwienie w dostępie do świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych usług zapewnia specjalnie uruchomiona do tego celu Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Aby założyć profil w języku ukraińskim lub zalogować się na PUE ZUS należy w wyszukiwarce internetowej wpisać adres:

www.zus.pl/portal/logowanie.npi?jezyk=ua

Na PUE ZUS można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi
i ubezpieczeniem zdrowotnym, a w szczególności:

 • złożyć wybrane wnioski do ZUS i otrzymać na nie odpowiedź
 • umówić się na wizytę w dowolnej placówce ZUS
 • sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń
 • sprawdzić składki, które ZUS przekazuje do OFE (na przykład kwotę składki)
 • obliczyć prognozowaną wysokość emerytury
 • sprawdzić swoje zwolnienia lekarskie, a pracodawca — zwolnienia swoich pracowników
 • sprawdzić dane osób, zgłoszonych do ubezpieczeń oraz zobaczyć zestawienia deklaracji i wpłat — jeśli jesteś pracodawcą
 • wypełnić i złożyć dokumenty rozliczeniowe — jeśli jesteś pracodawcą, który zgłasza do ubezpieczeń do 100 osób
 • zgłosić i wyrejestrować ubezpieczonych — jeśli jesteś pracodawcą, który zgłasza do ubezpieczeń do 100 osób
 • złożyć wniosek i otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
 • złożyć wniosek programu Rodzina 500+

ŚWIADCZENIA Z PEFRON DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – jest instytucją państwową, która oferuje pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym również uchodźcom z Ukrainy. Bliższe informacje o formach wsparcia realizowanych przez PFRON uzyskać można pod numerem 22 581 84 10. Po wybraniu numeru wewnętrznego 6 można rozmawiać w języku ukraińskim ukraińsku. Infolinia czynna jest w godzinach 9-15 w dni powszednie.

Link do strony PFRON:

www.pfron.org.pl

Wsparcie finansowe z PFRON może otrzymać osoba dorosła z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami, dofinansowanie może być udzielone na rzecz lub urządzenie, które umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie z niepełnosprawnością kontakt z otoczeniem lub wykonywanie codziennych czynności (mogą to być krzesełka schodowe, schodołazy itp.)

PFRON realizuje specjalny program pomocowy dla uchodźców z Ukrainy opierający się na trzech modułach:

I Moduł – skierowany do osób indywidualnych;

II Moduł – skierowany do samorządów;

III Moduł – skierowany do organizacji pozarządowych.

 

Bliższe informacje o tych programach pomocowych dostępne są pod adresem www:

https://doradcy365.pl/wsparcie-dla-uchodzcow-z-ukrainy-swiadczenia-socjalne-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

ŚWIADCZENIA Z MIEJSKICH I GMINNYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) lub MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – to jednostki organizacyjne wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie, a w szczególności: w przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń oraz wspieraniu osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej. Zakres działań pomocy społecznej może być bardzo różny. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed wojną na Ukrainie, mogą skorzystać ze specjalnego świadczenia pieniężnego rzędu 300 zł na osobę przeznaczonego na pokrycie kosztów utrzymania. Świadczenie to jest przyznawane na zlecenie rządu, a realizowane przez gminy.

Aby znaleźć adres poszukiwanego gminnego lub miejskiego ośrodka należy w wyszukiwarce wpisać hasło: mops i nazwę właściwego miasta.

Dla przykładu podajemy kilka linków do MOPS w głównych miastach:

Warszawa: https://www.pomocy.waw.pl/przykladowa-strona/osrodki-pomocy-spolecznej/

Wrocław:   https://mops.wroclaw.pl/

Kraków:     https://mops.krakow.pl/

Białystok:  https://mopr.bialystok.pl/

Poznań:     https://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/

Gdańsk:     http://mopr.gda.pl/

Opole:       https://mopr.opole.pl/

Łódź:          https://mops.uml.lodz.pl/

Należy mieć na względzie, że również obywatele Ukrainy muszą posiadać numer PESEL, aby ubiegać się o wypłacenia świadczeń socjalnych takich jak: świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze tzw. 500+ na każde dziecko, świadczenie RKO (rodzinny kapitał opiekuńczy), zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz inne dofinansowania. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. W tym celu konieczne jest posiadanie tzw. Profilu Zaufanego, dzięki któremu można szybko, dogodnie i bezpłatnie załatwić sprawy urzędowe online.

Bliższe informacje dotyczące świadczeń socjalnych z których mogą skorzystać uchodźcy z Ukrainy można znaleźć oficjalnych stronach internetowych wyżej wskazanych instytucji a także w Broszurze Informacyjnej (stan prawny na dzień 31 grudnia 2022), którą można znaleźć pod adresem:

https://mapujpomoc.pl/swiadczenia-socjalne-broszura-informacyjna/.

 

Świadczenie 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę za dzień, przy czym świadczenie to obejmuje zapewnienie zarówno koszty zakwaterowania jak i wyżywienia.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania Ukraińcom płatne jest nie dłużej niż przez 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli więc zakwaterowanie miało miejsce nie od razu po przyjeździe, ale np. dopiero po upływie kilku dni, okres za który można otrzymać świadczenie odpowiednio się skraca.

Środki wypłacane są przez samorząd „z dołu”, a więc za okres zakwaterowania i wyżywienia, który już upłynął. W praktyce wnioski o wypłatę świadczeń oczekują na rozpatrzenie dłużej. Właściwy urząd dokonuje weryfikacji prawdziwości danych zawartych we wniosku o świadczenie. W razie gdy we wniosku podano informacje nieprawdziwe świadczenie nie zostanie przyznane. Należy liczyć się z możliwością wizytacji przedstawicieli urzędu gminy pod wskazanym adresem zakwaterowania, chociaż obecnie brak informacji, żeby takie weryfikacje były przeprowadzane.

Jeśli podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu tej kwoty powyżej stawki 40 zł. Może nastąpić to również w przypadku, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było przed dniem wejścia w życie ustawy.

Według obowiązujących przepisów obywatel Ukrainy korzystający z pomocy musi mieć PESEL, a w formularzu o przyznanie świadczeń za zakwaterowanie obowiązkowo należy ten PESEL podać. Dane osób na które składane są wnioski (obywateli Ukrainy korzystających z zakwaterowania) są obecnie gromadzone w bazie danych, w celu wyeliminowania nadużyć.

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać także z pomocy w postaci m. in. zakwaterowania i wyżywienia zapewnianej przez Wojewodę, o której mowa w art. 12 specustawy.

Należy jednak pamiętać, iż począwszy od marca 2023 r. po wpływie 120 dni wyżej wskazana pomoc może być zapewniona w przypadku pokrycia z góry przez obywatela Ukrainy (posiadającego nr PESEL) 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie.

Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy, pomoc może być zapewniona w przypadku pokrycia 75% kosztów pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie-  wskazany obowiązek wejdzie w życie od 1 maja 2023 r. 

Wskazane wyżej regulacje dotyczące w partycypowaniu w kosztach zakwaterowania i wyżywienia nie będzie dotyczyć:

 • osób niepełnosprawnych oraz osób sprawujących nad nimi opiekę, 
 • osób, które ukończyły 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
 • kobiet w ciąży, 
 • osób wychowujących dziecko do 12 miesiąca życia, 
 • osób samotnie sprawujących opiekę nad więcej niż dwojgiem dzieci,
 • małoletnich oraz opiekunów tymczasowych małoletnich, którzy przybyli do Polski bez opiekuna faktycznego lub którzy byli umieszczeni w ukraińskiej pieczy zastępczej,
 • innych, znajdujących się w trudnej sytuacji, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy. 

W celu otrzymania świadczenia konieczne jest złożenie wniosku do samorządu (urzędu miasta, gminy itd). Wniosek składa się na specjalnym formularzu.

PRZYJAZD DO POLSKI I LEGALIZACJA POBYTU

DEFINICJA LEGALNEGO POBYTU UCHODŹCY Z UKRAINY

Pobyt obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. Legalny pobyt w Polsce posiadają również dzieci, które urodziły się w Polsce, a matka jest obywatelką Ukrainy lub żoną obywatela Ukrainy oraz przybyła do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chce w Polsce pozostać. Pobyt dziecka uznaje się za legalny w okresie legalnego pobytu matki.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym nie przewiduje konieczności składania dodatkowych wniosków, żeby taki pobyt zalegalizować, jednakże bardzo istotne jest wystąpienie o nadanie numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności), który zapewnia dostęp do specjalnych świadczeń przewidzianych dla osób z Ukrainy.

Jeżeli jednak obywatel Ukrainy, który przybył do Polski 24.02.2022 roku lub po tym dniu i nie ma pieczątki w paszporcie lub innego dokumentu potwierdzającego datę przybycia do Polski, powinien w ciągu 30 dni od przybycia do Polski złożyć wniosek o numer PESEL – aby wykazać prawo do legalnego pobytu. !UWAGA nowy 30-dniowy termin na złożenie wniosku o PESEL wprowadziła nowelizacja wyżej wskazanej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

ZMIANY W USTAWIE O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY WPROWADZONE W ROKU 2023

W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 185).

Nowe przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce:

 1. ustanawiają 30-dniowy termin na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL – zgodnie z tym przepisem wniosek ten będzie należało złożyć w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium Polski,
 2. uchylają art. 38 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dotyczący możliwości składania, po upływie 9 miesięcy od wjazdu, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 3. wprowadzają możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy. Przepis ten obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2023 r. i umożliwi obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny i status pobytowy dokumentuje posiadany numer PESEL (ze statusem „UKR”), ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, które związane jest z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej tj.:
 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
 1. przedłużają do dnia 24 sierpnia 2023 r. uprawnienia pobytowe dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutego 2022 r.,
 2. wprowadzają również wyłączenie obywateli Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, od uprawnienia pobytowego. Oznacza to, że na skutek skorzystania z ochrony czasowej (ochrony tymczasowej) w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej obywatele Ukrainy utracą także uprawnienie pobytowe w Polsce.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Link do strony:

https://www.gov.pl/web/udsc/nowelizacja-ustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa

JAK UZYSKAĆ PESEL?

Cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce, mogą zameldować się – wtedy automatycznie dostają numer PESEL UKR (pod warunkiem, że zameldują się na ponad 30 dni). W przypadku, kiedy zameldowanie nie jest możliwe, a jakiś urząd wymaga numeru PESEL – należy złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy.

Jeśli we wniosku będą braki urząd poinformuje o tym wnioskodawcę i poprosi o uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć wniosku – jeśli nie będzie on spełniał wymogów urzędowych.

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne. Uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. i którym nadano PESEL mają w rejestrze PESEL dodatkowy symbol UKR.

Linki do stron, na których można uzyskać więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

https://ukraina.interwencjaprawna.pl/ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy/

Do pobrania:

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL

Wzór Oświadczenia o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca

!!!UWAGA!!! Aby uniknąć utraty statusu PESEL UKR w związku z wyjazdem z Polski na okres krótszy niż 30 dni, cudzoziemiec powracający do Polski musi zgłosić Straży Granicznej zamiar wjazdu do Polski z wykorzystaniem prawa do ochrony czasowej w Polsce i każdorazowo okazywać dokument elektroniczny Diia.pl.

REJESTRACJA W SERWISIE DIIA.PL

Osoby objęte ochroną czasową w Polsce powinny zarejestrować się w serwisie diia.pl. Diia.pl. jest to specjalny dokument elektroniczny, który spełnia rolę dokumentu pobytowego i wraz z ważnym dokumentem podróży służy do przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz poruszania się po strefie Schengen.

Szczegółowe informacje o aplikacji oraz instrukcję instalacji aplikacji można znaleźć na stronach:

www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/jak-dodac-dokument-diiapl

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/diiapl—pierwsze-w-ue-w-pelni-cyfrowe-pozwolenie-na-pobyt

ZAŁOŻENIE I KORZYSTANIE Z PROFILU ZAUFANEGO

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Jest to swojego rodzaju osobisty, bezpłatny podpis elektroniczny. Wymogiem założenia Profilu Zaufanego jest posiadanie polskiego numeru PESEL, który należy podać podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

Aby założyć Profil Zaufany należy wejść na stronę internetową pod adresem: pz.gov.pl i wypełnić formularz rejestracyjny tj. podać login, hasło oraz swoje dane osobowe. Następnie należy udać się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość do jednego z Punktów Potwierdzających Profil Zaufany.

Punktami potwierdzającymi są między innymi urzędy skarbowe, ZUS, urzędy wojewódzkie, banki czy wybrane urzędy pocztowe. Takie punkty są dostępne także za granicą.

Wykaz wszystkich punktów potwierdzających znajdziesz w wyszukiwarce dostępnej pod linkiem:

https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Po przybyciu do punku potwierdzającego urzędnik poprosi o okazanie dokumentu tożsamości i złożenie podpisu pod złożonym wcześniej wnioskiem.

Osoba, która korzysta z bankowości elektronicznej może wypełnić formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie (nie wychodząc z domu) i potwierdzić operację bankowym kodem autoryzacyjnym. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana informacja potwierdzająca założenie konta.

Listę banków oferujących tę usługę można znaleźć pod adresem: https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp.

Przy użyciu Profilu Zaufanego można:

 • zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) – wszelkie sprawy związane z ochroną zdrowia
 • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji
 • wypełnić i wysyłać e-formularze udostępnione online przez dany urząd (np. wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, wniosek o rejestrację jako osoba bezrobotna itp.)
 • podpisać dowolny dokument elektroniczny podpisem zaufanym, który jest integralną częścią Profilu Zaufanego
 • skorzystać z dostępu do katalogu spraw, które można załatwić przez ePUAP tj. Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Logowanie (uwierzytelnianie) i podpisywanie dokumentów przy pomocy profilu zaufanego to dwie różne procedury i realizują różne funkcje. Dlatego też zawsze po kliknięciu przycisku „Podpisz podpisem zaufanym” trzeba potwierdzić złożenie podpisu za pomocą SMS-a.

!UWAGA Nie wolno nikomu udostępniać hasła i loginu do swojego Profilu.

Linki do stron, gdzie można znaleźć więcej informacji:

www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074

https://www.gov.pl/web/gov/otrymay-nomer-PESEL-ta-dovirenyy-profil-posluha-dlya-hromadyan-Ukrayiny-u-zvyazku-zi-zbroynym-konfliktom-na-terytoriyi-tsiyeyi-krayiny

ZAŁOŻENIE I KORZYSTANIE Z PLATFORMUY USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS (PUE ZUS)

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, by założyć konto w PUE-ZUS jest rejestracja za pomocą specjalnego elektronicznego formularza, który można znaleźć na stronie www.zus.pl.

Na etapie rejestracji należy określić czy konto zakładane jest dla osoby fizycznej, przedsiębiorcy czy firmy.

Kolejnym krokiem jest wybór sposobu potwierdzania swojej tożsamości – można tu będzie wybrać: profil zaufany, certyfikat kwalifikowany, konto w bankowości elektronicznej. Ponadto można udać się osobiście do najbliższej placówki ZUS.

Szczegółowe informacje jak założyć profil na PUE ZUS można znaleźć w ulotce pod nazwą „Krok po kroku. Rejestracja, logowanie i ustawienia profilu” na stronie ZUS-u:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue

Aktywacja konta na PUE ZUS umożliwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Korzystając z PUE można:

 • przejrzeć dane zgromadzone w ZUS
 • przekazać dokumenty ubezpieczeniowe
 • składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi
 • zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS
 • umawiać się na wizyty w placówce

Osoby ubezpieczone (np. pracownicy) mogą sprawdzić swoje dane w ZUS, w tym m.in. informacje nt. stanu swojego konta oraz zwolnień lekarskich. Przedsiębiorcy natomiast na PUE mogą skorzystać z wielu przydatnych funkcji m.in. dot.: rozliczeń z ZUS, spraw pracowniczych lub niezbędnych zaświadczeń. Ponadto mają też do dyspozycji kilkadziesiąt formularzy elektronicznych wniosków dot. różnych zagadnień, z jakimi zamierzają (chcą, planują) zgłosić się do ZUS.

Portal MODUŁ OBSLUGI SPRAW

Z myślą o wsparciu cudzoziemców w zakresie załatwiania przez nich spraw urzędowych Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił Portal Moduł Obsługi Spraw.

Link do portalu:

www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/oportalu

Portal ten stworzony został z myślą o wsparciu Uchodźców w przygotowaniu, wypełnianiu i składaniu wniosków on-line w sprawach pobytowych oraz zapewnieniu im niezbędnej wiedzy w zakresie procedur migracyjnych.

Znaleźć tu można zarówno wzory dokumentów statycznych (wypełnianych ręcznie po wydrukowaniu), jak również wzory aktywnych dokumentów PDF (wypełnianych elektroniczne po pobraniu z MOS).

Ponadto, na portalu można znaleźć wiele przydatnych informacji, m.in.:

 • sprawdzić, jakie są możliwości pobytowe w zależności od danej sytuacji, w jakiej znajduje się cudzoziemiec
 • zapoznać się z pakietem informacji na temat procedur regulujących kwestie wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski
 • uzyskać dostęp do baz najczęściej zadawanych pytań
 • uzyskać dostęp do list kontrolnych procedur, co pozwoli na unikanie błędów na różnych etapach procedur
 • uzyskać dostęp do filmów instruktażowych i publikacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz innych instytucji
 • wypełnić on-line formularze wniosków w sprawach: zezwolenia na pobyt czasowy i zezwolenia na pobyt stały oraz przesłać je do właściwego wojewody
 • poznać treść przepisów właściwych dla danej procedury
 • uzyskać dostęp do danych teleadresowych Wydziałów do Spraw Cudzoziemców w każdym z 16 Urzędów Wojewódzkich, formularzy kontaktowych i systemów kolejkowych.

ZASADY WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O OCHRONIE CZASOWEJ

Cudzoziemcy, którzy spełniają wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca.

Zaświadczenie może być potrzebne m.in.:

 • aby potwierdzić legalność pobytu przed właściwymi organami administracji
 • aby potwierdzić datę przyjazdu do Polski
 • aby uzyskać opiekę medyczną,
 • aby uzyskać wsparcie socjalne lub świadczenie pieniężne.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać:

 • pocztą na adres: Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa
 • e-mailem na adres: ochronaczasowa@udsc.gov.pl
 • elektronicznie przez platformę ePUAP
 • osobiście w biurze podawczym urzędu przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.

Do pobrania:

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY NIE SĄ OBJĘCI USTAWĄ Z 12 MARCA 2022 r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

W związku z okolicznością trwania na terytorium Ukrainy międzynarodowego konfliktu o charakterze zbrojnym, który zagraża osobom cywilnym, obywatele Ukrainy spełniają warunki do objęcia ich ochroną międzynarodową (w szczególności ochroną uzupełniającą). Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1264 z późn. zm.), cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:

1)    orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,

2)    tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,

3)    poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego

– i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

 

!!!UWAGA!!! PODSTAWA PRAWA!!!
Ochrona międzynarodowa (status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca) może zostać udzielona niezależnie od tego, czy w momencie powstania zagrożenia cudzoziemiec przebywał w kraju pochodzenia i uciekł w jego wyniku, czy przebywał wówczas w kraju bezpiecznym, czyli był tzw. uchodźcą sur place, o czym stanowi art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Prawo do objęcia ochroną międzynarodową mają więc również Ci obywatele Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed dniem 24 lutego 2022 r.

 

Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej rozstrzyga w pierwszej instancji Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ale składa się go w dowolnym oddziale lub placówce Straży Granicznej. Trzeba być przygotowanym na to, że złożeniu wniosku towarzyszą dodatkowe procedury takie jak:

 • fotografowanie (obowiązkowe),
 • pobieranie odcisków palców (obowiązkowe dla osób powyżej 14 roku życia),
 • badania lekarskie i zabiegi sanitarne, (w przypadku, kiedy są skargi na zdrowie, lub widoczne przejawy choroby)
 • szczegółowe sprawdzenie osoby (tylko w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa porządku),
 • indywidualna rozmowa dotycząca okoliczności wskazujących, które państwo będzie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Przyjęcie wniosku potwierdzane jest wydaniem cudzoziemcowi tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, które w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość osoby i uprawnia osobę oraz małoletnie dzieci, których dane zostały tam wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Paszport osoby składającej wniosek zostaje przekazany do depozytu na cały czas trwania postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej. Formalnie, osoba, która złożyła wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej może zostać zatrzymana, a następnie umieszczona w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców na okres do 60 dni. Postanowienie w tej sprawie wydaje sąd. Okres pobytu w ośrodku może ulegać przedłużeniu. Możliwe jest jednak także przedterminowe zwolnienie osoby z miejsca detencji. 

Przepisy przewidują ponadto możliwość zastosowania środków alternatywnych takich jak na przykład zgłaszanie się w określonych odstępach czasu do określonego organu lub wpłata zabezpieczenia pieniężnego. 

W przypadku, gdy pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP w dniu składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest legalny i nie ma problemu z ustaleniem tożsamości cudzoziemca, ryzyko zatrzymania i umieszczenia w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców wydaje się znikome.

W okresie rozpoznawania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (do 6 miesięcy), cudzoziemiec nie może wykonywać pracy i wyjechać z Polski. 

Dopiero po zakończeniu postępowania cudzoziemiec będzie mógł podróżować. Osoba objęta ochroną może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 5-letnim pobycie w Polsce liczonym od dnia złożenia wniosku o ochronę. 

Powrót na terytorium Ukrainy po udzieleniu ochrony może skutkować pozbawieniem tej ochrony. 

Osobie wnioskującej o udzielenie ochrony międzynarodowej zapewniana jest pomoc socjalna i opieka medyczna. 

W czasie oczekiwania na decyzję o udzieleniu ochrony międzynarodowej, pobyt cudzoziemca w Polsce będzie legalny.

PUNKTY RECEPCYJNE I INFORMACYJNE

Osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie bez problemu wjadą do Polski, a jeżeli nie mają zapewnionego miejsca pobytu to zawsze mogą skorzystać z Infolinii Urzędu ds. Cudzoziemców pod numerem +48 47 721 75 75, czynnej w dni robocze w godzinach 9:00-15:00. Konsultanci infolinii przekażą niezbędne informacje, a także skierują do najbliższego punktu recepcyjnego, w którym otrzyma:

 • więcej informacji na temat możliwości pobytu w Polsce
 • tymczasowe zakwaterowanie w Polsce
 • ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

 

Wykazy punktów recepcyjnych zamieszczone są na stronie Ministerstwa Administracji i można je znaleźć pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

!UWAGA W chwili obecnej liczba istniejących punktów recepcyjnych może ulegać zmianie, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją oraz bieżącymi potrzebami. Dlatego, warto pamiętać, aby przed wizytą w punkcie recepcyjnym upewnić się, czy punkt jest nadal prowadzony. Ponadto, wszelkie informacje można uzyskać również dzwoniąc na podany wyżej numer infolinii. Konsultant wyszuka aktualny adres punktu znajdującego się w najbliższym miejscu.

Aby uzyskać aktualne informacje dotyczące punktów recepcyjnych można również zadzwonić na podane niżej infolinie urzędów wojewódzkich (niektóre z nich są czynne całodobowo):

Białystok         –                       +48 603 660 052

Wrocław         –                       +48 477 217 575

Bydgoszcz       –                     +48 52 587 27 71

Lublin              –                       81 74 24 400

Łódź                –                       +48 42 664 10 81

Zielona Góra   –                       +48 95 785 18 59

Kraków            –                       +48 12 210 20 02

Kielce              –                       +48 573 338 377

Warszawa       –                       +48 22 595 13 00

Rzeszów          –                       +48 800 100 990

Gdańsk            –                       + 48 734 117 307

Katowice         –                       +48 32 606 32 32

Poznań            –                       +48 61 85 87 77

Szczecin          –                       +48 91 430 30 33

Adresy i numery telefonów punktów informacyjnych dostępne są też pod adresem:

https://warszawa19115.pl/-/punkty-informacyjne-dla-obywateli-ukrainy#Punkty%20informacyjne%20i%20infolinie%20urz%C4%99d%C3%B3w%20wojew%C3%B3dzkich

Zestaw najbardziej przydatnych informacji związanych z pobytem w Polsce można znaleźć w Biuletynie informacyjnym dla osób z Ukrainy wydanym przez Fundację Forum Zrównoważonej Technologii we współpracy z Wojewodą Mazowieckim. Biuletyn został wydany w dwóch językach – polskim i ukraińskim i można go pobrać na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/witajcie-w-polsce–biuletyn-informacyjny-dla-osob-z-ukrainy

TELEFONY ALARMOWE W POLSCE:

Europejski numer alarmowy – 112

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

 

Państwowe Ośrodki Interwencji Kryzysowej (dalej – OIK)

Misją OIK jest niesienie pomocy oraz poprawa funkcjonowania ludzi znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub społecznej wywołanej kryzysem, w tym związanej z występowaniem przemocy w rodzinie. W OIK można otrzymać wsparcie psychologiczne, i, w niektórych  ośrodkach, nawet tymczasową pomoc z mieszkaniem.

OIK w różnych miastach Polskiej:

 1. Warszawa
  https://woik.waw.pl/kontakt/

 2. Kraków
  https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=306

 3. Wrocław
  https://www.pcpr.wroclaw.pl/strona/626-osoby-w-kryzysie

 4. Gdańsk
  http://mopr.gda.pl/osrodek-interwencji-kryzysowej-mopr-gdansku-cala-dobe-swiadczy-pomoc-sytuacjach-ekstremalnych-trudnych-zyciowo/

 5. Poznań
  https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,464/-,p,52733,52736,52793.html

 6. Białystok
  http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej/1165

 7. Lublin
  https://www.cik.lublin.eu/dzialania.html

POMOC PRAWNA

 1. Podstawową wiedzę dotyczącą pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy można znaleźć na stronie rządowej gov.pl, która dostępna jest również w języku ukraińskim.

Link do strony:

www.gov.pl/web/ua/Yurydychna-dopomoha

 1. Każdy przybywający ze strefy działań wojennych może otrzymać natychmiastową i bezpłatną pomoc z Funduszu Sprawiedliwości nadzorowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Działalność tego funduszu jest bardzo zróżnicowana i nie ogranicza się wyłącznie do wsparcia ofiar przestępstw oraz ich świadków, ale proponuje również szeroko zakrojoną pomoc prawną, psychologiczną czy materialną.

Każda osoba, która potrzebuje takiej pomocy może skorzystać z całodobowej infolinii dla ofiar pod numerem telefonu: +48 222 309 900.

Infolinia działa w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/.

W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Listę instytucji, w których uchodźcy mogą otrzymać pomoc, można znaleźć na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości

Link do strony: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

 1. Szeroko zakrojoną pomoc prawną dla uchodźców z Ukrainy można również uzyskać w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Link do strony:

www.pomocprawna.org/ukraina.

Centrum Pomocy Prawnej prowadzi swoją działalność w kilku punktach pomocy prawnej, w których osoby z Ukrainy mogą otrzymać informację w języku ukraińskim i rosyjskim. Punkty te znajdują się w Krakowie, Poznaniu, Rybniku, Wrocławiu i Lublinie. Pomoc można uzyskać dzwoniąc pod następujące numery telefonów:

Ogólnokrajowa infolinia: 725 449 374;

Sprawy dotyczące dzieci (Kraków i okolice): 725 449 356.

 

 1. Pomocy prawnej udziela również Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które jest organizacją pożytku publicznego, a jej statutowym celem jest podejmowanie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu. 

Na stronie tego portalu prawnego dla osób uciekających z Ukrainy można znaleźć między innymi:

 • bazę wiedzy dla obywateli Ukrainy dotyczącą przekraczania granicy
 • informacje dotyczące legalizacji pobytu
 • informacje prawne dotyczące pozostawienia dzieci bez opieki i możliwości ustanowienia czasowego opiekuna prawnego
 • szybkie porady prawne dla organizacji i grup nieformalnych

a także informacje o najnowszych zmianach w systemie prawa.

Materiały dostępne są również w języku ukraińskim.

Kontakt telefoniczny do Stowarzyszenia: +48 22 621 51 65 lub 792 568 561

Link do strony:

https://ukraina.interwencjaprawna.pl/

 1. Bezpłatną pomoc prawną dla osób przybywających z Ukrainy świadczy również Organizacja ELIL z siedzibą w Warszawie, która w pomaga w szczególności w sprawach z zakresu:
 • prawa migracyjnego
 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego
 • prawa pracy i zatrudnienia
 • spraw związanych z najmem lokali
 • spraw dotyczących legalizacji pobytu w Polsce (PESEL, status UKR, Diia.pl)

Aby umówić się na spotkanie i skorzystać z doradztwa prawników ELIL należy zadzwonić pod numer 723 594 082 lub 885 011 671, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Można również napisać e-mail na adres: warsaw@elil.eu.

Więcej informacji o ELIL można znaleźć pod adresem: www.mapujpomoc.pl/placowki/elil/

 1. Bezpłatne porady dotyczące m.in. legalizacji pobytu można uzyskać dzwoniąc na Infolinię Polskiego Forum Migracyjnego pod numer +48 22 11 000 85. Jest to infolinia, w której konsultacje prawne dostępne są również w języku ukraińskim.

Link do strony:

https://forummigracyjne.org/

 1. Osoby potrzebujące pomocy prawnej mogą również skorzystać z Systemu Bezpłatnej Opieki Prawnej dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/npp

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do wszystkich obywateli, w tym również do uchodźców z Ukrainy, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Porady udzielane są w około 1500 punktach w całej Polsce – w każdym powiecie. Na wizytę można umówić się telefonicznie (poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów), elektronicznie – przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl lub osobiście w każdym starostwie powiatowym.

 1. Warto sprawdzić również stronę Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która uruchomiła Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Polega on na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji poradni prawnych, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim. Pełna lista Studenckich Poradni Prawnych wraz danymi teleadresowymi dostępna jest pod adresem www:

http://www.fupp.org.pl/kliniki-prawa/kliniki-w-polsce

Inne organizacje udzielające bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców to:

Ukraiński Dom – Fundacja Nasz Wybór z siedzibą w Warszawie, telefon +48 727 805 764, link do strony: www.ukrainskidom.pl

Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego/Fundacja HumanDoc, Warszawa, adres e-mail: humandoc@humandoc.pl, link do strony: www.humandoc.pl

Infolinia Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, telefon +48 800 088 544, więcej informacji na stronie: https://mapujpomoc.pl/placowki/infolinia-centrum-koordynacji-pomocy-prawnej/

Fundacja Nadzieja Imigranta, telefon+48 731 304 793, bliższe informacje dostępne są pod linkiem: www.mapujpomoc.pl/placowki/fundacja-nadzieja-imigranta

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, tel. 32 557 51 83, adres strony www: https://dogma.org.pl/pomoc-dla-ukrainy/

Aby znaleźć inną organizację udzielającą wsparcia prawnego można również skorzystać z wyszukiwarki na stronie: https://mapujpomoc.pl/mapa/

Centra Blue Dot (pod egidą UNHCR i UNICEF)

W tych ośrodkach uchodźcy mogą otrzymać pomoc prawną i wsparcie innego rodzaju.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wszystkich rodzajów oferowanej pomocy oraz adresy wszystkich istniejących centrów można znaleźć na stronie internetowej:
https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/bezpieczne-przestrzenie-blue-dot-centra-ochrony-i-wsparcia/

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Telefon: +48 603 175 232 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00)

E-mail: refugees@hfhr.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
 http://hfhr.pl/

Fundacja SPIRITS OF HOPE (tylko Bielsko-Biała) z siedzibą w Bielsko-Białej ofiaruje pomoc prawną w swoim biurze, które znajduje się za adresem:

UL. NORBERTA BARLICKIEGO 21 / 6, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

telefon:  452 585 230 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00)

E-mail: biuro@spiritsofhope.pl

PRACA I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

PRACA

Osoby posiadające status uchodźcy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Warunkiem do zatrudnienia jest:

 • posiadanie ukraińskiego obywatelstwa
 • posiadanie numeru PESEL i udokumentowanie, że przekroczenie granicy nastąpiło nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

 Legalną pracę można podjąć, jeżeli fakt ten zostanie zgłoszony przez pracodawcę na stronie www.praca.gov.pl, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.

W zgłoszeniu, które składa pracodawca należy podać co najmniej: wymiar lub liczbę godzin pracy, wynagrodzenie. Wzrost wymiaru/liczby godzin pracy musi się wiązać z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia.

Więcej informacji na temat zatrudnienia, procedur lub informacji o możliwościach uzyskania wsparcia można uzyskać pod numerem 19 524.

Konsultanci infolinii udzielają informacji o obowiązujących procedurach zatrudniania i najważniejszych wydarzeniach na rynku pracy oraz o formach wsparcia jakie mogą otrzymać z urzędu pracy bezrobotni i poszukujący pracy. Doradzą oraz pomogą w znalezieniu odpowiednich szkoleń, wskazując możliwości dofinansowania szkoleń z urzędu pracy oraz innych źródeł.

Infolinia działa w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.

Można również wejść na rządową stronę pod adresem: www.zielonalinia.gov.pl,

gdzie znajdują się aktualne informacje na temat:

 • ofert pracy
 • uprawnień na rynku pracy
 • szkoleń i przekwalifikowań
 • form wsparcia z urzędu pracy
 • procedur zatrudniania cudzoziemców
 • instrumentów rynku pracy (m.in. staży, bonów, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych).

Informacje na temat wolnych miejsc pracy i zasad zatrudnienia można również otrzymać w powiatowych Urzędach Pracy (wystarczy wpisać w internetową wyszukiwarkę „urząd pracy” i nazwę miejscowości).

Pracę można też znaleźć samodzielnie przez internet w Centralnej Bazie Ofert Pracy lub w innych serwisach, takich jak www.pracuj.pl  czy www.jobs.pl. Dostępna jest również aplikacja moblina ePraca, którą można znaleźć m.in. w sklepie play.

Warto odwiedzić poniższe strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-dla-obywateli-ukrainy–infolinia-19524

https://psz.praca.gov.pl/

https://eures.praca.gov.pl

https://www.pomagamukrainie.gov.pl/potrzebuje-pomocy/praca

www.zielonalinia.gov.pl

https://pracawpolsce.gov.pl/

https://eures.ec.europa.eu/index_pl

https://www.pracuj.pl/

http://www.praca.pl/

https://www.aplikuj.pl/

https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/

https://zloty-wiek-seniora.pl/ (oferty pracy dla opiekunów osób starszych)

https://opiekaseniora.pl/ (oferty pracy dla opiekunów osób starszych)

https://www.gowork.pl/praca/ua-friendly-offer;tag

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terenie naszego kraju mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, że każdy kto otrzymał PESEL może zarówno zarejestrować spółkę, jak i założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Warunkiem do rozpoczęcia jednoosobowej działalności jest posiadanie numeru PESEL i rejestracja działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową, którzy działają w Polsce. Swój wpis w rejestrze można obsługiwać online, w Koncie Przedsiębiorcy na stronie Serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy pod adresem www.biznes.gov.pl (w tym miejscu można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą).

Link do strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.ceidg.gov.pl

W razie pytań dotyczących rejestracji firmy jednoosobowej w CEIDG warto skorzystać z telefonicznej pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32.

Aby zarejestrować spółkę kapitałową lub osobową należy założyć konto użytkownika na Portal Rejestrów Sądowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do założenia konta będzie też potrzebny adres e-mail oraz hasło. Założenie konta wymaga też autoryzacji za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), jest bazą danych i rejestrem przedsiębiorców, gdzie można zarejestrować spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną.

Link do strony, gdzie można zarejestrować spółkę osobową lub kapitałową:

https://ekrs.ms.gov.pl/s24/

Więcej informacji na temat zasad i form prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszenia, wznowienia, zakończenia, likwidacji firmy a także na temat zasad ubezpieczenia przedsiębiorcy i pracownika, podatków dochodowych i księgowości można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy na rządowej stronie internetowej Biznes.gov.pl.

Link do strony:

www.biznes.gov.pl/pl/portal/001466

Państwo polskie wspiera przedsiębiorców na wiele sposobów. Oprócz dobrze zaprojektowanego systemu podatkowego, który obniża koszty podatkowe i programów doradztwa biznesowego, zapewnia początkującym przedsiębiorcom różne programy wsparcia i szeroki dostęp do inwestycji. Obecnie istnieje wiele możliwości uzyskania dodatkowego finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce. Oto kilka najpopularniejszych sposobów:

 • kredyty bankowe − banki w Polsce oferują zarówno kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości na cele biznesowe,
 • dotacje rządowe i samorządowe − rząd i samorządy w wielu regionach Polski oferują dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym dotacje inwestycyjne, dotacje na szkolenia i dotacje na doradztwo,
 • wsparcie unijne − Unia Europejska oferuje przedsiębiorcom w Polsce wsparcie finansowe, w tym dotacje na rozwój biznesu, szkolenia i doradztwo,
 • inwestorzy prywatni − coraz większa liczba inwestorów prywatnych oferuje przedsiębiorcom w Polsce wsparcie finansowe, w tym pożyczki, finansowanie ryzyka i inwestycje kapitałowe,
 • programy edukacyjne − wiele instytucji edukacyjnych oferuje programy szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców w Polsce, w tym programy dofinansowywane przez rząd i samorządy.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie:

www.ukrainianinpoland.pl/how-to-get-additional-financing-for-starting-a-business-in-poland-pl/.

!UWAGA Należy pamiętać, że wszyscy przedsiębiorcy muszą opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek, czyli podmiot, który opłaca składki na ubezpieczenia własne, pracowników i współpracowników a także jako ubezpieczony, czyli jako osoba objęta ubezpieczeniem społecznym.

Żeby to robić, najpierw należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jako płatnik składek. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do ubezpieczenia siebie i członków swojej rodziny, a także pracowników i współpracowników oraz członków ich rodzin. 

Każdy przedsiębiorca, jak i osoby prywatne, zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego od osiąganych przychodów. Pozostałe podatki płatne są w zależności od wybranej formy rozliczeń, posiadanego majątku czy zakresu korzystania ze środowiska.

Szczegółowe informacje na temat o podatkach i ubezpieczeniach dla osób prowadzących działalność gospodarczą można znaleźć w Serwisie informacyjno – usługowym dla przedsiębiorcy, który dostępny jest pod linkiem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031500

NOSTRYFIKACJA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW

 1. Czym jest nostryfikacja 

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)

 1. Kto dokonuje nostryfikacji

Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. 

Podstawa prawna: art. 327 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

Informacje nt. przyznanych kategorii naukowych znajduje się w systemie RAD-on

 1. Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o nostryfikację składa wniosek do wybranej uczelni nostryfikującej, do którego dołącza:

 1. dyplom ukończenia studiów;
 2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
 3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego została przyjęta na studia;

Dokumenty wymienione w punktach 1-3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą.

Podstawa prawna: § 2. 1., 2.2. i 2. 3. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów wymienionych
w punktach 1-3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 4.1. i 4.2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Rada nostryfikacyjna nie może żądać od wnioskodawcy przedłożenia dokumentów innych, niż te wyżej wymienione.

 1. Jak przebiega postępowanie nostryfikacyjne

Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia.

Podstawa prawna: § 5.1., 5.2. i 5.3. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Informacja o wystąpieniu różnic (wraz z wyjaśnieniem, na czym one polegają), a także o zastosowanych środkach kompensacyjnych (zdanie egzaminów, odbycie praktyk zawodowych) powinna być przekazana zainteresowanemu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

W procedurze postępowania nostryfikacyjnego, przy ocenie wykształcenia uzyskanego za granicą, pomocne będą praktyczne wskazówki i narzędzia zawarte w:

 1. Terminy 

Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku uczelni nostryfikującej. Uczelnia nostryfikująca dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku uczelnia nostryfikująca wyznacza wnioskodawcy termin  jego uzupełnienia nie krótszy niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna: § 3.1. i 3.2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Wnioskodawca może więc złożyć wniosek w wybranym przez siebie terminie.

Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do ww. terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

Podstawa prawna: § 6.1. i 6.2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

 1. Opłaty

Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego opłaty nie pobiera się.

Podstawa prawna: art. 327 ust. 6 i 7  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnosi się na rachunek bankowy albo w kasie uczelni nostryfikującej, w terminie określonym przez tę uczelnię, jednak nie krótszym niż 14 dni.

Podstawa prawna: § 7.1. i 7.2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

 1. Odmowa wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie.

Podstawa prawna: art. 327 ust. 7  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

Postanowienie powinno zawierać:

 • oznaczenie jednostki uczelni lub innej placówki naukowej wydającej postanowienie,
 • datę jego wydania,
 • oznaczenie osoby, która zwróciła się o wszczęcie nostryfikacji,
 • powołanie podstawy prawnej,
 • rozstrzygnięcie dotyczące odmowy wszczęcia postępowania wraz z uzasadnieniem,
 • podpis z podaniem stanowiska osoby upoważnionej do wydania postanowienia,
 • pouczenie o dopuszczalności wniesienia zażalenia do rektora uczelni.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000).

 1. Uchwały końcowe i wydawane zaświadczenia

Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego wydaje się zaświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Podstawa prawna:

 • art. 327 ust. 2 i 5  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742),
 • § 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Zaświadczenie stwierdza, że przedłożony dyplom uzyskany za granicą jest równoważny z konkretnym polskim dyplomem (np. dyplomem ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia), nadającym konkretny polski tytuł zawodowy (np. licencjata, inżyniera, magistra, lekarza).

Od rozstrzygnięć podjętych przez uczelnię nostryfikującą służy wnioskodawcy odwołanie na podstawie art. 127 KPA, oraz w oparciu o Zalecenie w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą przyjęte w 2001 r., zmienione w 2010 r. (zobacz tłumaczenie).

EDUKACJA I SZKOLNICTWO

ŻŁOBKI

Organizowanie instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3 należy do fakultatywnych zadań gminy, które przeznaczają własne środki na prowadzenie żłobków dla najmłodszych dzieci. Instytucje opieki mogą być prowadzone również przez podmioty inne niż gminy, w ramach własnej działalności.

Zasady przyjmowania dzieci uchodźców z Ukrainy do żłobków są takie same jak dla dzieci polskich. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci między 20 tygodniem a 3 rokiem życia. Z zasady przy zapisywaniu dziecka do żłobka nie obowiązuje rejonizacja, a wysokość opłat ustalana jest przez gminę. Aby zapisać dziecko do żłobka należy znaleźć najbliższą placówkę, z którą można wcześniej skontaktować się telefonicznie, a następnie zgłosić się osobiście z wymaganymi dokumentami, złożyć wniosek i podpisać umowę.

PRZEDSZKOLA

Przedszkola w Polsce nadzorują lokalne samorządy – zasady przyjmowania dzieci mogą różnić się w zależności od placówki. Dziecku w wieku 3–6 lat przysługuje przedszkole i edukację wczesnoszkolna. Informacji na ten temat udziela lokalny urząd gminy lub kierownictwo przedszkola.

Zasady przyjmowania do przedszkola dzieci Ukraińców są takie same, jak w przypadku dzieci posiadających obywatelstwo polskie. Przedszkole nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby przyjąć dzieci uchodźców. O przyjęciu decydują wyłącznie wolne miejsca. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich (art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Oznacza to, że w odniesieniu do dziecka z Ukrainy nie stosuje się żadnych odrębnych przepisów.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dzieci obywateli Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowane do szkół publicznych i obejmowane opieką, a także nauczaniem na takich samych warunkach jak dzieci obywateli polskich.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało dyrektorom szkół i organom prowadzącym placówki informacje na temat zasad przyjmowania dzieci cudzoziemców do polskich szkół. Dla rodziców dzieci z Ukrainy powstała specjalna instrukcja. Aby zapisać ucznia do szkoły, trzeba złożyć wniosek w wybranej placówce. Szkoła podstawowa z rejonu zamieszkiwania dziecka ma obowiązek je przyjąć.

Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana będzie nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej należy w systemie rekrutacyjnym wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

W Warszawie platformę rekrutacyjną znaleźć można pod następującym adresem www:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie rekrutacyjnym można go podpisać za pomocą Profilu Zaufanego i załączyć wszystkie wymagane dokumenty w formie załączników lub wydrukować, podpisać i złożyć wraz z załącznikami osobiście w szkole.

!UWAGA – aby znaleźć system rekrutacyjny do szkół podstawowych w innym mieście należy w wyszukiwarce wpisać hasło „system rekrutacyjny do szkół podstawowych + nazwa miasta). Trzeba mieć na względzie, że obecnie funkcjonujące elektroniczne systemy rekrutacyjne nie są jednolite dla wszystkich regionów Polski.

Po rozpoczęciu nauki w szkole, każde dziecko uchodźcy z Ukrainy może korzystać w szkole z następujących form wsparcia:

 • uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z języka polskiego
 • realizowanie nauki w formie oddziału przygotowawczego
 • korzystanie z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela
 • korzystanie z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę
 • korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Jeżeli chodzi o rekrutację do publicznych szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia) to Minister Edukacji i Nauki nie przewidział odrębnych kryteriów rekrutacji dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Oznacza to, że kandydat zostaje przyjęty do szkoły wówczas, gdy uzyskana przez niego liczba punktów jest konkurencyjna w stosunku do innych kandydatów.

Każda szkoła średnia przyjmuje kandydatów w liczbie przewidzianej w ofercie edukacyjnej tej szkoły. Do szkoły przyjmowana jest zatem odpowiednia liczba kandydatów, którzy zgromadzili kolejno najwięcej punktów.

Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ustala kuratorium oświaty danego województwa. Harmonogramy są publikowane na stronach internetowych tych instytucji na przełomie stycznia i lutego 2023 r. 

Pomimo różnic w określeniu poszczególnych terminów w każdym województwie postępowanie rekrutacyjne do szkół średnich przeprowadzane są na tych samych zasadach.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do szkół średnich i terminami postępowań warto wejść na stronę Kuratorium Oświaty i Wychowania, właściwego ze względu na adres zamieszkania. Poniżej znajdują się linki do kuratorium w kilku głównych miastach:

Warszawa: www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

Gdańsk: https://www.kuratorium.gda.pl/

Kraków: https://kuratorium.krakow.pl/

Wrocław: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/

Rzeszów: https://www.ko.rzeszow.pl/

W celu uzyskania bliższych informacji można zadzwonić do Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki na numer 22 34 74 312.

Link do strony:

https://www.gov.pl/web/ua/osvita-i-nauka

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/ulotka-dla-uchodzcow-z-ukrainy-plenuaru

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Interesujące materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego dla ukraińskich dzieci można znaleźć na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców. Materiały te opracowano w ramach projektu „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”. Materiały te nie zawierają komponentu dźwiękowego.

Informacje telefoniczne w Urzędzie nie tylko w sprawie udostępniania materiałów (również w języku ukraińskim) udzielane są pod nr 47 721 76 75 od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-15:00.

Link do strony:

www.gov.pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego—dla-dzieci

Otwarty i bezpłatny dostęp do licznych i różnorodnych materiałów edukacyjnych można znaleźć także na stronie internetowej Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), która zapewnia dostęp do ponad 11 tysięcy e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów.

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) można czytać z użyciem translatorów Google i Microsoftu. Zostały podzielone na następujące grupy:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • szkoła podstawowa
 • szkoła ponadpodstawowa
 • zasoby dodatkowe

Link do strony:

https://zpe.gov.pl/

 

Można również poznać Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną o nazwie EDUPOLIS, platformę zaprojektowaną i stworzoną specjalnie na potrzeby Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale zawarta tam informacja może być korzystna i dla mieszkańców innych Województw. W skład platformy wchodzi kilkanaście modułów, które zapewniają dostęp nie tylko do materiałów dydaktycznych, ale także narzędzi i aplikacji ułatwiających organizację pracy uczniów i nauczycieli.

Portal udostępnia materiały i treści dydaktyczne zgodne z podstawą programową do nauczania w szkołach podstawowych, a w wybranych grupach tematycznych nawet wykraczają poza tą podstawę. Jest także miejscem do tworzenia i przechowywania regionalnych treści edukacyjnych oraz umożliwia budowanie społeczności nauczycieli i uczniów udostępniających, a także wymieniających między sobą tworzone materiały.

Link do strony: https://edupolis.pl/

 

SZKOLNICTWO WYŻSZE:

W Polsce, tak samo jak i w Ukrainie istnieje kilka form kształcenia uniwersyteckiego do których możemy zaliczyć: studia stacjonarne, studia niestacjonarne (zaoczne), studia wieczorowe i studia na odległość (zdalne).

Ponadto, podobnie jak w Ukrainie, w Polsce obowiązuje państwowa forma kształcenia. Mogą na nią liczyć zarówno cudzoziemcy jak i obywatele kraju, jednak należy pamiętać, że liczba takich miejsc jest ograniczona.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy korzystający w Polsce z ochrony czasowej mają możliwość ubiegania się o stypendium socjalne i kredyt studencki, na podstawie oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej. W stosunku do nich zniesione będą także ograniczenia w zakresie liczby zapomóg, które może wypłacić im uczelnia.

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego dla uchodźców z Ukrainy można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Linki do stron z informacjami w zakresie szkolnictwa wyższego:

https://www.ukrainianinpoland.pl/all-about-applying-to-a-polish-university-pl/

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-ukrainie-rozwiazania-dotyczace-oswiaty-i-szkolnictwa-wyzszego-w-projekcie-tzw-specustawy

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-naukowcow-przybywajacych-z-ukrainy

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA W PAŃSTWOWEJ UCZELNIE WYŻSZEJ:

Zgodnie z art. 2 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywateli Ukrainy (o których mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy) (czyli obywateli Ukrainy, posiadające PESEL z symbolem UKR) są uznawani za osoby, korzystające w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podzstawie Dz.U.2022.574 t.j. Art. 324. [Zwolnienie cudzoziemca z opłat za studia] student-uchodźca wojenny z Ukrainy może ubiegać o zwolnienie z opłaty za studia.

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO - KURSY

STACJONARNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

Informacje na temat bezpłatnych stacjonarnych kursów języka polskiego w Warszawie można znaleźć między innymi na stronach:

 

https://wseiz.pl/kursy-jezyka-polskiego-dla-uchodzcow/,

https://ocalenie.org.pl/kursy-polskiego.

KURSY O-LINE

Jeden z najlepszych kursów on-line języka polskiego od podstaw jest dostępny w aplikacji mobilnej eTutor. Z kursu tego można korzystać również przez przeglądarkę internetową.

 

Link do strony:

https://ua-pl.etutor.pl/

 

Lista bezpłatnych kursów języka polskiego dla Ukraińców dostępna jest na stronie:

 

https://www.vogue.pl/a/lista-bezplatnych-kursow-jezyka-polskiego-dla-ukraincow

 

MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO

Darmowe materiały do nauki języka polskiego dla Ukraińców (7 sprawdzonych źródeł) można znaleźć pod adresem www:

 

https://polskamowa.online/

 

Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego dla dorosłych można znaleźć na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców:

 

Link do strony:

www.gov.pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego—dla-doroslych

 

EGZAMINY PAŃSTWOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Płatne certyfikowane kursy języka polskiego prowadzą różne podmioty. One też określają liczbę godzin i wysokość opłat.

Certyfikat wydawany jest po zdaniu państwowego egzaminu.

 

Egzaminy państwowe przeprowadza między innymi Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 40.

Kontakt telefoniczny do Sekretariatu Państwowej Komisji pod nr:

48(22) 390 35 37 i 48 (22) 390 35 87 (w godzinach 8:00-16:00).

Adres e-mail: certyfikacja@nawa.gov.pl

 

Koszt egzaminu państwowego niezależnie od ośrodka prowadzącego kurs wynosi 150 euro + 20 euro za wydanie certyfikatu po zdanym egzaminie państwowym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące systemu certyfikacji dostępne są na stronie www:

https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/struktura-egzaminu/

 

Przykładowe testy egzaminacyjne dostępne są po linkiem:

https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/struktura-egzaminu/

 

Spis pomocy dydaktycznych, przy pomocy których można przygotowywać się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, w podziale na poziomy zaawansowania można znaleźć na stronach:

https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/materialy-i-podreczniki/

http://wymowapolska.pl/.

OPIEKA ZDROWOTNA I UBEZPIECZENIA

BEZPŁATNA OPIEKA ZDROWOTNA

Ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje szereg ułatwień oraz nadaje uprawnienia do korzystania z pomocy medycznej wszystkim przybywającym uchodźcom z Ukrainy.

Obywatel Ukrainy, który przybył do Polski 24 lutego 2022 r. lub później, ma prawo do bezpłatnej publicznej opieki zdrowotnej w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Dotyczy to również nieletnich.

Więcej informacji można pozyskać na stronie:

www.gov.pl/web/ua/Yak-mozhna-skorystatysya-derzhavnoyi-medytsynoyu-v-Polshchi

W przypadku choroby lub konieczności uzyskania recepty lekarskiej należy niezwłocznie udać się do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwonić na numer telefonicznej informacji pacjenta 800 190 590 – konsultanci porozumiewają się także w języku ukraińskim i rosyjskim.

Jeżeli porada medyczna potrzebna jest wieczorem i w nocy (w godz. 18.00–8.00) lub w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, można uzyskać ją dzwoniąc pod numer 800 137 200 (Teleplatforma pierwszego kontaktu) – można porozmawiać po ukraińsku i rosyjsku.

Link do strony:

https://pacjent.gov.pl/pacient/dopomoga-v-nichniy-chas-i-u-vikhidni-dni-ukrainskoyu.

W ramach publicznej służby zdrowia za darmo możesz skorzystać z:

 • podstawowej opieki medycznej
 • specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
 • badań diagnostycznych zleconych przez lekarza
 • leczenia w szpitalu
 • leczenia psychiatrycznego
 • rehabilitacji (oprócz ośrodków wypoczynkowych)
 • usług dentystycznych.

Uchodźca z Ukrainy ma również prawo do korzystania z leków, które są refundowane w Polsce na podstawie odrębnej ustawy, na takich samych warunkach jak obywatele polscy. Dotyczy to również nieletnich.

Pomoc psychologiczną w języku ukraińskim i/lub rosyjskim można uzyskać dzwoniąc do:

 • Polskiego Forum Migracyjnego – 669 981 038 (w poniedziałki od 16 do 20, w środy od 10 do 14 i w piątki od 14 do 18)
 • na Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12 – rozmowa z konsultantem możliwa jest również w języku ukraińskim.

Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną całodobową Telefoniczną Informację Pacjenta pod nr: 800 190 590

lub wejść na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia:

www.nfz.gov.pl

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia można skorzystać z wyszukiwarki „Gdzie się leczyć?” Jest to prosty sposób na uzyskanie listy miejsc na terenie całego kraju, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Można tu znaleźć:

 • informacje o adresach, telefonach, lokalizacji i godzinach otwarcia przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, przychodni specjalistycznych, szpitali oraz jak uzyskać pomoc w domu pacjenta
 • Informacje, gdzie zgłosić się w razie nagłego wypadku, jak np. adresy, telefony i lokalizacje Izb przyjęć lub Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
 • adresy, telefony i lokalizacje aptek, które posiadają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • gdzie można zrealizować zlecenie w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz w zakresie protetyki słuchu i optyki okularowej
 • informacje o adresach, telefonach, lokalizacji i godzinach otwarcia placówek, które realizują badania w ramach programów profilaktycznych
 • wyszukiwarkę uniwersalną, za pomocą, której można odnaleźć każdy podmiot posiadający ważną umowę z NFZ.

Link do strony:

https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/

Dodatkowo, w celu znalezienia bezpłatnej pomocy lekarskiej, uchodźcy mogą skorzystać z platformy “LEKARZE DLA UKRAINY”.

Platforma ta zrzesza prywatnych lekarzy i psychologów z całej Polski, którzy udzielają bezpłatnej pomocy medycznej i psychologicznej dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Jeżeli ktoś jest chory i potrzebuje porady lekarskiej, przerwał leczenie w Ukrainie lub skończyły mu się leki, albo przeżywa kryzys emocjonalny, platforma pozwala znaleźć odpowiedniego specjalistę i umówić się na wizytę.

Link do strony głównej:
https://lekarzedlaukrainy.pl/pl

Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodźców (tylko Warszawa)

Centrum Pomocy Medycznej (dalej – CPM) dla Uchodźców powstało w wyniku współpracy Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego z lekarzami Sił Zbrojnych Królestwa Jordanii.

Centrum jest programem pilotażowym, którego celem jest zdefiniowanie warunków w jakich powinna być prowadzona opieka medyczna wobec uciekających przed terrorem wojny na Ukrainie.

Misją CPM jest objęcie opieką medyczną uchodźców docierających do naszego kraju.

Zakres opieki obejmuje nie tylko bieżące potrzeby medyczne pacjentów z Ukrainy, ale również profilaktykę i ochronę przeciwepidemiczną.

Kto może skorzystać z opieki medycznej?

 • obywatele Ukrainy,
 • nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonkowie obywateli Ukrainy,
 • obywatele Ukrainy z Kartą Polaka,
 • członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka,

którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku.

Zakres opieki medycznej CPM

CPM daje możliwość diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i niektórych zakresów opieki specjalistycznej.

Dostępne są:

 • konsultacje pediatryczne,
 • konsultacje internistyczne,
 • konsultacje ginekologiczne,
 • konsultacje chirurgiczne,
 • konsultacje psychologiczne,
 • niezbędna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa,
 • szczepienia dorosłych i dzieci.

Jak się zapisać?

 • zgłaszając się osobiście do rejestracji CPM lub telefonicznie: 261 817 852
 • godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

Kontakt

Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodźców WIM-PIB

Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Telefon: 261 817 852

Budynek Szpitala Modułowego, dojście najlepiej od ul. Garwolińskiej

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

W Polsce ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega każda osoba pracująca, niezależnie od formy zatrudnienia, a także osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy oraz emeryci i renciściDzieci, które nie ukończyły 18 lat mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a jeśli po ukończeniu 18 roku życia w dalszym ciągu pobierają naukę (w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli itp.), wówczas okres ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicach wydłuża im się do ukończenia 26 roku życia.

Jednostką, która zajmuje się finansowaniem świadczeń zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Budżet NFZ pochodzi ze składek na ubezpieczenia zdrowotne Polaków.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracodawca lub opłaca je sam, jeśli np. prowadzi działalność gospodarczą. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy wymiaru i jest rozliczana miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod nr 800 190 590 a dla dzwoniących z zagranicy (+48) 22 125 66 00.

Konsultanci prowadzą rozmowy również w jęz. ukraińskim.

Link do strony internetowej:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta-z-ukrainy/

Baza wiedzy na temat wskaźników, terminów opłacania i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dostępna jest na stronie internetowej ZUS pod linkiem:

www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

PRYWATNE PAKIETY MEDYCZNE

Dodatkowo można korzystać z prywatnej pomocy medycznej w ramach wykupionego ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dzięki niemu osoba ubezpieczona może skorzystać z kompleksowej pomocy w ramach posiadanej polisy. Jest ona opłacalna co miesiąc i pozwala na korzystanie z usług medycznych we wskazanych placówkach na terenie całej Polski.

Dla przykładu pakiety takie można wykupić:

 w LUX MED – link do strony:

www.luxmed.pl/dla-pacjenta/abonamenty/abonamenty-dla-doroslych-i-dzieci

w Medicover – link do strony:

https://www.medicover.pl/pakiety-medyczne/

PZU Zdrowie – link do strony:

https://zdrowie.pzu.pl/dla-ciebie/pakiety-medyczne-dla-ciebie

KOMERCYJNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE:

Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne sprzedają różnego rodzaju podmioty gospodarcze –informacje na ten temat można znaleźć w internecie wpisując w wyszukiwarce „prywatne ubezpieczenie zdrowotne” lub „ubezpieczenie zdrowotne dla uchodźców z Ukrainy”.

!Ważne – cena ubezpieczenia może być bardzo różna i zazwyczaj zależy od długości okresu ubezpieczenia oraz jego zakresu. Wybierając ubezpieczenie, warto przemyśleć, jaki zakres usług naprawdę jest potrzebny czy np. tylko ubezpieczenia w razie choroby, na wypadek pobytu w szpitalu czy też następstw nieszczęśliwych wypadków wobec osób trzecich.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA

Instytucją państwową, która oferuje pomoc dla osób niepełnosprawnych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Zakres i obszar działania PEFRON można znaleźć w dziale „ŚWIADCZENIA SOCJALNE”.

Aby uzyskać więcej informacji o formach wsparcia realizowanych przez PFRON należy zadzwonić pod numer 22 581 84 10.

Link do strony PFRON:

www.pfron.org.pl

Pomoc dla uchodźców z niepełnosprawnościami oferują również między innymi następujące organizacje:

 1. Stowarzyszenie Mudita – Infolinia +48 539 866 471 przeznaczona dla uchodźców z niepełnosprawnościami — tutaj otrzymasz odpowiedź pytania z zakresu spraw medyczno-administracyjnych.

Link do strony internetowej:

https://stowarzyszeniemudita.pl/

 1. Fundacja Alivia -za pomocą kontaktu przez Viber (+48 789 414 406) uchodźcy mogą otrzymać wsparcie pacjenci onkologiczni w zakresie leczenia nowotworu i spraw formalnych w tym zakresie.

Więcej informacji można pozyskać na stronie www:

https://alivia.org.pl/

 1. Fundacja SYNAPSIS – Fundacja wspiera osoby z autyzmem i ich rodziny. Istnieje możliwość otrzymania pomocy psychologicznej dla rodzin uchodźców z osobami w spektrum autyzmu, wsparcia informacyjnego doraźne konsultacje psychiatryczne, opracowywanie zindywidualizowanych programów terapii do realizacji w miejscach pobytu, wsparcie przy załatwianiu spraw formalnych, przygotowanie informacji w języku ukraińskim i rosyjskim dotyczących rozwiązań prawnych/systemowych i miejsc, w których można uzyskać pomoc. Kontakt odbywa się drogą mailową: pomocdlaukrainy@fundacja-synapsis.

Link do strony Fundacji:

https://synapsis.org.pl/

 1. Fundacja Opatrzność – ramach prowadzonych działań fundacja zapewnia wszystkim głuchym, który przybyli do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku: pomoc tłumacza ukraińskiego języka migowego on-line (wideoinfolinia — skype: DeafUkriana); pomoc w wypełnianiu dokumentów i załatwianiu spraw urzędowych i osobistych. W tych sprawach można przyjść do biura Fundacji w Warszawie ul. Białostocka 4 lub skontaktować się z Lesią Lupookovą tel. 725 317 924;

Link do strony:

http://fundacjaopatrznosc.pl/

 1. Fundacja AVALON – w ramach działalności Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami organizacja przewiduje następujące formy pomocy: bezpłatna rehabilitacja, stworzenie subrachunku — zbiórka kosztów na potrzeby leczenia osoby, zakup niezbędnego sprzętu medycznego itp.

Bezpłatna infolinia pod numerem 790 688 222.

Link do strony:

http://fundacjaopatrznosc.pl/

 1. Polski Związek Głuchych – na stronie internetowej są dostępne najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy w języku migowym (polski i rosyjski język migowy). Specjaliści pomagają na bieżąco głuchym, a kontakt jest możliwy w zależności od potrzeb komunikacyjnych:

e-mail: glusiukraina@pzg.org.pl  lub deafukraine@pzg.org.pl

wideoinfolinia (skype: DeafUkraine) – dla uchodźców (ukraiński język migowy / polski język migowy / język polski),

Whats App, Viber, – SMS na numery telefonów: 783 729 144 i 724 028 395 – dla uchodźców (polski język migowy i międzynarodowy migowy).

Link do strony:

www.pzg.org.pl

 1. Fundacja SMA – Fundacja prowadzi Centrum Kontaktowe dla chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Można tutaj uzyskać informacje na temat leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce, Fundacja pomaga w zorganizowaniu mieszkania w trybie pilnym, pomocy w transporcie, pozyskaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Kontakt — email: ua@fsma.pl; formularz zgłoszeniowy, telefon +48 22 120 1750.

Link do strony:

www.fsma.pl

 1. Iron Help Polska Misja Medyczna – Stowarzyszenie “Jedna Chwila” wraz z Polską Misją Medyczną opracowało specjalistyczny program skierowany do 350 osób z niepełnosprawnością i po amputacjach, które ucierpiały w wyniku wojny w Ukrainie. Możliwe będzie skorzystanie z 10-dniowych obozów sportowo-rehabilitacyjnych; programu treningowego, który pomoże w codziennym funkcjonowaniu z protezą; zajęć sportowych (prowadzonych m. in. przez paraolimpijczyków); opieki psychologicznej oraz doradztwa zawodowego. Aby zgłosić chęć udziału w programie „Iron Help”, należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem „Jedna Chwila” poprzez adres e-mail: kontakt@jednachwila.com. Telefon +48 575 222 705.

Link do strony internetowej:

https://pmm.org.pl/projekty-ukraina

 1. Migam to firma o pozytywnym wpływie społecznym na środowisko osób z wadami słuchu. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i napływem uchodźców z wadami słuchu, firma uruchomiła projekt wsparcia dla takich uchodźców.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:

https://migam.org/ukraina/

 1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem (tylko Toruń) – to jest stowarzyszenie, głównym celem którego jest skuteczna rehabilitacja osób z autyzmem oraz ich społeczna adaptacja.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:
https://spoza.org/

 1. Fundacja PROMITIS – to jest fundacja, cellem której jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z autyzmem, propagowanie kompleksowego podejścia do terapii oraz szerzenie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:
http://autyzm.org.pl/

Aby uzyskać więcej informacji na temat pomocy dla osób z niepełnosprawnościami można wejść na stronę:

www.mapujpomoc.pl/pomoc-dla-uchodzcow-z-niepelnosprawnosciami

TRANSPORT REGIONALNY I MIEJSKI

TRANSPORT KOLEJOWY:

W Polsce funkcjonują następujące kategorie pociągów:

 • pociągi osobowe zatrzymujące się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych
 • Polregio – to pociągi regionalne i aglomeracyjne
 • TLK – pociągi pospieszne – składy zestawione ze starych, niezmodernizowanych wagonów,
 • Intercity (IC)- pociągi pospieszne – składy zestawione ze zmodernizowanych wagonów lub elektrycznych zespołów trakcyjnych
 • Express Intercity (EIC) – komfortowe pociągi PKP Intercity kursujące pomiędzy największymi miastami.

Mapę połączeń kolejowych w Polsce można znaleźć na stronie:

www.mapa.pkp-jazda.pl

Wyszukiwarki połączeń kolejowych dostępne są stronach internetowych:

https://rozklad-pkp.pl/

https://portalpasazera.pl/

Wyszukiwarka krajowych i międzynarodowych połączeń kolejowych, autobusowych i wspólnych znajduje się pod adresem:

www.virail.pl/miedzynarodowe-pociagi

BEZPŁATNE PRZEJAZDY TRANSPORTEM PUBLICZNYM

Niestety, oferta bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu miejskiego, międzymiastowego i międzynarodowego już nie obowiązuje. Na dzień dzisiejszy, aby korzystać z usług komunikacji miejskiej, międzymiastowej i międzynarodowej należy kupić bilet.

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA:

W krajowej komunikacji autobusowej w Polsce funkcjonują cztery rodzaje połączeń:

 • komunikacja zwykła– środki transportu zatrzymują się we wszystkich miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość nie przekracza 150 km
 • komunikacja przyśpieszona– środki transportu zatrzymują się we wszystkich lub w niektórych miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość nie przekracza 200 km
 • komunikacja pośpieszna– środki transportu zatrzymują się w niektórych miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość przekracza 200 km
 • komunikacja ekspresowa– środki transportu zatrzymują się w miejscowości początkowej i końcowej albo początkowej i końcowej oraz co najmniej jednym mieście wojewódzkim usytuowanym na linii komunikacyjnej.

Połączenia autobusowe można wyszukać w zakładce „Autobusowy Rozkład Jazdy” na stronie internetowej Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.

Aby skorzystać z wyszukiwarki otwórz link:

pigtsis.pl

Dzwoniąc na infolinię, pod numer 703 803 033 można uzyskać informacje o autobusach siatkach połączeń, godziny odjazdów, miejsca przesiadek czy ceny biletów PKS.

Informacje o ulgach ustawowych w komunikacji autobusowej dostępne są na stronie:

https://dworzeconline.pl/info/strefa-pasazera/przydatne-w-podrozy/ulgi-ustawowe-w-komunikacji-autobusowej

KOMUNIKACJA MIEJSKA

W Warszawie pod numerem telefonu: 19 115 można uzyskać wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem warszawskiej komunikacji miejskiej, w tym również o uprawnieniach do ulgowych i bezpłatnych przejazdów. Korzystając z numeru 19115 uzyskuje się także pełną informację o usługach realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki miejskie. Numer 19115 jest jednolitym ogólnowarszawskim numerem kontaktowym, zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

Informacje o usługach i rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Warszawie znajdziesz pod następującymi adresami:

https://warszawa19115.pl/-/osoby-uprawnione-do-przejazdow-ulgowych,

https://www.ztm.waw.pl/

Poniżej prezentowane są linki do stron internetowych, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o uprawnieniach do zniżek, o cenach biletów i rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w wybranych głównych miastach Polski:

Białystok – link do strony: https://www.komunikacja.bialystok.pl/

Gdańsk – link do strony: https://ztm.trojmiasto.pl/

Lublin– link do strony:  https://mpk.lublin.pl/

Łódź – link do strony: https://www.mpk.lodz.pl/

Katowice – link do strony: https://rj.metropoliaztm.pl/

Kraków – link do strony: https://ztp.krakow.pl/

Opole – link do strony: https://www.mzkopole.pl/

Rzeszów – link do strony: http://ztm.rzeszow.pl/

Wrocław – link do strony: https://www.wroclaw.pl/komunikacja/rozklady-jazdy

Aby znaleźć informację o rozkładzie jazdy w pozostałych miastach, wystarczy wpisać w wyszukiwarce hasła: „komunikacja” i nazwę danego miasta.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH WSPARCIE UCHODŹCÓW

 1. Caritas – Centrum Pomocy dla obywateli Ukrainy

Caritas pomaga ofiarom wojny w Ukrainie. Wspiera zarówno ludzi, którzy pozostali w zaatakowanym przez Rosję kraju, jak i uchodźców, którzy dotarli do Polski. Caritas Polska działa we współpracy z diecezjalnymi Caritas oraz organizacjami w Ukrainie – rzymskokatolicką Caritas-SPES oraz grekokatolicką Caritas Ukraina.

Caritas organizuje między innymi transporty humanitarne i pomaga na granicach oraz w miejscach, gdzie uchodźcy zatrzymują się w Polsce – zapewnia m.in. wsparcie psychologiczne, pomoc w znalezieniu schronienia i pracy.

Link do strony głównej:

www.caritas.pl

W Warszawie w powstałym przy ul. Towarowej 25a Centrum Pomocy na dwóch kondygnacjach działać będzie Caritas Polska i należące do niego Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Dzięki zaangażowaniu pracowników Caritas Polska, obywatele Ukrainy mogą skorzystać m.in. z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Aby wesprzeć wszystkich chętnych w aktywizacji zawodowej, Caritas Polska zorganizuje w Centrum kursy językowe oraz punkt pośrednictwa pracy. Dodatkowo, dla osób biorących udział w szkoleniach lub załatwiających niezbędne formalności, powstanie miejsce opieki i animacji dla dzieci. W budynku będzie znajdować się również bezgotówkowy oddział Alior Banku. Przy pomocy doradców uchodźcy będą mogli otworzyć konto, wystąpić o kartę płatniczą lub dokonać przelewu. 

Centrum Pomocy zlokalizowane w Warszawie przy ul. Towarowej 25a jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–17:00.

Link do strony Centrum Pomocy:

https://tiny.pl/9vq85  

 1. Polski Czerwony Krzyż – pomoc Ukrainie

Polski Czerwony Krzyż jest organizacją humanitarną, który oferuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy w postaci: paczek z żywnością, art. higienicznymi, art. pielęgnacyjnymi i żywnością dla dzieci, wsparcie finansowe, pomoc w odnalezieniu zaginionych członków rodziny, pomoc psychologiczną, zajęcia świetlicowe dla dzieci, zajęcia integracyjne.

Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących warunków. Działania PCK na rzecz uchodźców polegają również na:

 • przekazywaniu środków finansowych, które rodziny wydadzą na zaspokojenie swoich najpilniejszych potrzeb – zakupy czy wynajęcie mieszkania,
 • organizowaniu transportów humanitarnych,
 • wsparciu i pomocy psychologicznej przez wykwalifikowany personel,
 • prowadzenie zajęć integracyjnych dla uchodźców, dla przykładu utworzono Centra Integracji, gdzie regularnie odbywają się zajęcia dla dorosłych i dzieci,
 • organizowaniu zajęć językowych i zajęć kreatywnych dla dzieci i młodzieży,
 • realizują programy ułatwiające usamodzielnienie się uchodźców w Polsce.

PCK uruchomił specjalną infolinię dedykowaną uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Infolinia jest dostępna pod numerem +48 800 088 136 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Numer dla osób dzwoniących z zagranicy to: +48 221 520 620.

Linki do stron:

www.pck.pl

https://napomocukrainie.pck.pl/

 1. UNHCR – Agencja ONZ ds. Uchodźców

UNHCR jest globalną organizacją odpowiedzialną za ratowanie życia, ochronę praw i budowę lepszej przyszłości osobom zmuszonym uciekać ze swoich domów z powodu wojny lub prześladowania.

UNHCR udziela pomocy finansowej osobom i rodzinom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji, którzy uciekli z Ukrainy do Polski w dniu lub po 24 lutego 2022.

Dostarcza ratujące życie wsparcie, pomaga ochraniać podstawowe prawa człowieka i tworzymy rozwiązania, które zapewniają ludziom bezpieczne miejsce, które mogą nazwać domem i budować dla siebie lepszą przyszłość.

By zaspokoić pilne potrzeby zapewnienia uchodźcom schronienia, UNHCR i CORE wytypowały cztery budynki użyteczności publicznej w Radymnie, Krośnie, Przemyślu i Medyce w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami i podjęły się prac termomodernizacyjnych, by polepszyć panujące w nich warunki recepcyjne.

Więcej informacji na temat programu pomocy pieniężnej można uzyskać kontaktując się z linią doradczą UNHCR pod numerem 800 012 948 (pon-pt, 8:30-16:30).

Link do strony:

https://www.unhcr.org/pl/

 1. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)

Diakonia Polska jest organizacją charytatywną, która od wybuchu wojny włączyła się w organizowanie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Program działania Diakonii w tym zakresie opiera się na następujących programach pomocowych:

 • pomoc finansowa i rzeczowa dla uchodźców
 • programy wsparcia psychologicznego
 • nauka języka polskiego
 • pomoc prawna, warsztaty integracyjne i edukacyjne w parafiach i instytucjach diakonijnych w całej Polsce

Więcej informacji na temat programów Diakonii, form działania oraz dane teleadresowe można znaleźć na stronie:

www.diakonia.org.pl

 1. Polska Akcja Humanitarna

PAH jest organizacją pozarządową, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej osobom dotkniętym skutkami klęsk konfliktów zbrojnych.

W ramach stałych działań w Ukrainie PAH na bieżąco zapewnia wsparcie dla ofiar wojny pozostającym w kraju. Regularnie organizuje transporty z pomocą rzeczową dla osób wewnętrznie przemieszczonych oraz tych, które nie mogły opuścić swoich domów. Dostarcza żywność i środki higieniczne, udziela wsparcia psychologicznego i finansowego, remontuje domy prywatne i instytucje, a w czasie zimy pomaga mieszkańcom poprzez zapewnienie opału, piecyków, generatorów i kocy termicznych.

Polska Akcja Humanitarna uruchomiła „Misję Polska”, aby skutecznie odpowiadać na kryzys uchodźczy w naszym kraju. Jednym z podstawowych zadań misji jest dalsza pomoc na granicy polsko-ukraińskiej i w punktach recepcyjnych. Do tego dochodzą m.in. rozszerzone programy dystrybucji kart pomocowych, zapewnienie pomocy psychospołecznej i wsparcia żywnościowego dla dzieci i młodzieży w kryzysie uchodźczym. Misja uruchomiła również kolejne działania polegające między innymi na wsparciu uchodźców przy zatrudnieniu, integracji, dostępie do nauki języka polskiego czy edukacji globalnej.

Link do strony:

https://www.pah.org.pl/

 1. Fundacja Q

Ta organizacja charytatywna posiada 4 biura zlokalizowane w Nowej Dębie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. W tych lokalnych biurach organizowane są warsztaty doszkalające, m.in. obsługa komputerów dla dorosłych, zajęcia dla dzieci, lekcje języka polskiego, a także spotkania z psychologiem i treningi radzenia sobie ze stresem. W każdy z biur można bezpłatnie skorzystać z komputera, a także wypożyczyć laptop.

Fundacja Q utworzyła w Krakowie jadłodzielnię, a także uruchomiła Infolinię Q – Pomoc Ukrainie. Telefon infolinii jest obsługiwany w trzech językach: polskim, ukraińskim oraz angielskim.

Numery Infolinii: +48 886 977 580; +48 886 977 530.

Adresy stron internetowych: 

https://fundacjaq.pl/pomagamy-ukrainie/

Facebook: Fundacja Q – Strona główna/Facebook

Adresy biur Fundacji Q:

 • Jana Pawła II 4, 39-460 Nowa Dęba (główna siedziba Fundacji Q)
  (+48) 886 977 529, adres e-mail: nowadeba@fundacjaq.pl
 • Tadeusza Rejtana 53, 35-326 Rzeszów, Full Market, parter – lokal 47 (EKO-TECH-LAB) (+48) 886 977 526, adres e-mail: rzeszow@fundacjaq.pl
 • Pawia 5a, lokal 40, 31-154, Kraków Główny PKP
  (+48) 886 977 553, adres e-mail: krakow@fundacjaq.pl
 • Warszawska 19, 40-009 Katowice
  (+48) 692 823 960, adres e-mail: katowice@fundacjaq.pl
 1. Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Fundacja ta uruchomiła interwencyjny telefon +48 22 255 22 02 oferujący wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim i rosyjskim. Infolinia działa codziennie w godzinach 12:00-18:00.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne uruchomiła również regularny mobilny punkt wsparcia uchodźców na terenie województwa mazowieckiego, którzy mierzą się z różnymi trudnościami. W Warszawie Można przyjść do Biura przy ul. Chmielnej 85/87 prosto z ulicy, bez wcześniejszego umówienia lub zadzwonić na numer: + 48 660 784 295.

Link do strony Fundacji, na której można znaleźć wiele przydatnych informacji:

https://forummigracyjne.org/dzial/faq-ukrana–ukraina

Informacje o organizacjach charytatywnych znajdują się na stronach:

www.mapujpomoc.pl

www.pomagamukrainie.gov.pl/potrzebuje-pomocy/dzialania-organizacji-pozarzadowych

 1. FUNDACJA UKRAINA (TYLKO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE)

Fundacja Ukraina to organizacja pozarządowa działająca na terenie województwa dolnośląskiego. Tworzą przestrzeń dla edukacji, rozwoju i integracji migrantów: zapewniają im wsparcie, wiedzę, kontakty i możliwości, a także pomagają odnaleźć się w polskim środowisku.

Link do strony głównej:
https://fundacjaukraina.eu/

We współpracy z różnymi organizacjami Fundacja Ukraina oferuje Ukraińcom (i nie tylko) następujące programy pomocy:

 • ROTARY KIDS CARE – Celem projektu jest wsparcie ukraińskich dzieci poniżej 14 roku życia, które cierpią na choroby przewlekłe i potrzebują opieki medycznej niewymagającej hospitalizacji.
  W ramach projektu partnerzy biznesowi z całego świata wraz z Klubem Rotary będą finansować leczenie i opiekę nad dziećmi przez 6 miesięcy.
  Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:
  https://fundacjaukraina.eu/rotary-kids-care/
 • Cykl kursów języka polskiego “LET’S MÓW” (cena kursu 384 zł za 128 godzin nauki)
  Więcej informacji można znaleźć tutaj:
  https://fundacjaukraina.eu/kursy-jezyka-polskiego-lets-mow/
 • I wiele innych.
  Więcej informacji o istniejących programach pomocy można znaleźć tutaj:
  https://fundacjaukraina.eu/projekt/

Dane kontaktowe do Fundacji Ukraina można znaleźć tutaj:
https://fundacjaukraina.eu/kontakt/

 1. FUNDACJA OCALENIE

Fundacja Ocalenie to organizacja pozarządowa, która wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw.

Link do strony głównej:
https://ocalenie.org.pl/

W ramach tej fundacji działają trzy Centra Pomocy Cudzoziemcom: w Warszawie, Łodzi i Łomży. W ośrodkach tych uchodźcy i emigranci mogą uzyskać pomoc w wielu sprawach, m.in. w kwestiach prawnych, administracyjnych, wyżywienia, znalezienia mieszkania itp.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
https://ocalenie.org.pl/co-robimy

Dane teleadresowe Centrów Pomocy Cudzoziemcom:

Adres w Warszawie

Poniedziałek – Piątek
11:00 – 17:00
ul. Krucza 6/14a
00-537 Warszawa
Telefon/Fax: +48 22 828 50 54
E-mail: biuro@ocalenie.org.pl
             cpc@cpc.org.pl.

Link do strony internetowej:
https://ocalenie.org.pl/nasze-dzialania/pomagamy/centrum-pomocy-cudzoziemcom

Adres w Łomży

Poniedziałek – Piątek
08:00 – 16:00
ul. Sadowa 8
18-400 Łomża
E-mail: biuro@ocalenie.org.pl

Link do strony internetowej:
https://ocalenie.org.pl/nasze-dzialania/pomagamy/centrum-pomocy-cudzoziemcom-i-swietlica

Adres w Łodzi

pon., śr., czw., pt.: 9:00 – 17:00
wtorek: 11:00 – 19:00
ul. Narutowicza 8/10
90-135 Łódź
E-mail: lodz@ocalenie.org.pl

Link do strony internetowej:

https://ocalenie.org.pl/nasze-dzialania/pomagamy/centrum-pomocy-cudzoziemcom-2

 1. Fundacja Biedronki – Celem Fundacji Biedronki jest wzmocnienie więzi społecznych oraz spójności społecznej poprzez wspieranie najbardziej wrażliwych grup społecznych, głównie osób starszych. Fundacja przeciwdziała ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także wspiera rozwój wolontariatu

Fundacja Biedronki opracowała trzy programy na rzecz uchodźców z Ukrainy, prowadzone wspólnie z organizacjami partnerskimi.

Program „Witamy i pomagamy – zakupy” polega na finansowaniu przedpłaconych kart na zakupy do sklepów Biedronka. Karty były doładowywane trzykrotnie kwotą 300 złotych i przeznaczone dla uchodźców, którzy chcieli zostać w Polsce na dłużej. Dodatkowo Fundacja rozdysponowała e-Kody o wartości 50 złotych (na drobniejsze zakupy).
Więcej informacji o tym jak wziąć udział w programie dalej za posyłaniem:
https://www.fundacjabiedronki.pl/Program-Witamy-i-pomagamy-zakupy

Program „Witamy i pomagamy – noclegi” polega na finansowaniu noclegów dla uchodźców w Polsce, które opłaca Fundacja Biedronki.
Więcej informacji o tym jak wziąć udział w programie dalej za posyłaniem:
https://www.fundacjabiedronki.pl/Program-Witamy-i-pomagamy-noclegi

 1. Warto Razem (tylko Poznań) to międzynarodowa organizacja społeczna udzielająca pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie miasta Poznań. Organizacja oferuje następujące formy pomocy:
  – odzież i inne rzeci z magazynu
  – pomoc prawna
  – pomoc w uzyskaniu mieszkania
  – pomoc medyczną,
  – pomoc w poszukiwaniu pracy i zatrudnienia.

O pomoc można ubiegać się osobiście pod adresem:
ul. Głogowskiej 100/1
Poznań 60-263,

lub telefonicznie:
+48 733 006 436

O pomoc można ubiegać się od poniedziałku do piątku w godz:
09:00 – 17:00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
https://wartorazem.org/?fbclid=IwAR3HtvbHRLXOrC1ftkZSkib9OY4TeDcTj8UQiHzVWZcQAu4xKRPdVCZipUM

 1. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”jest to organizacją pozarządową; jej celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.

Fundacja ta stworzyła kilka projektów wsparcia dla cudzoziemców (w tym uchodźców wojennych z Ukrainy). Tylko jeden z nich jest aktualny, i obowiązuje do końca 2023 roku:

Bezpieczna przystań – integracja cudzoziemców z Ukrainy uciekających przed wojną”  – Program skierowany jest do cudzoziemców, legalnie przebywających w Polsce, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Program adresowany jest szczególnie do cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym na Ukrainie).

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia asystenta integracyjnego, psychologa, specjalisty ds. mieszkaniowych, specjalisty ds. zatrudnienia, tłumacza oraz prawnika. Dodatkowo organizowane będą kursy zawodowe, lekcje języka polskiego, warsztaty kulturowe oraz grupy wsparcia. Wielkim wsparcie dla 220 uczestników będzie dofinansowanie do czynszu, w postaci bonów mieszkaniowych.

W ramach projektu fundacja obejmie wsparciem 320 osoby (w tym minimum 50% z Ukrainy).

Termin realizacji projektu: 11.08.2022 – 31.12.2023.

Pierwszy nabór do projektu odbędzie się w dniach 01-14.09.2022.

Drugi nabór odbędzie się w dniach 02-13.01.2023.

Wszystkie formy wsparcia są dla uczestników darmowe.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą skontaktować się z:

Strona główna fundacji:
https://barka.org.pl/

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj:
https://barka.org.pl/bezpieczna-przystan/

 1. Fundacja Unitatem (występującą także w sferze publicznej jako Poland Welcomes) (Jarosław i okolice),każdego dnia przyjmuje uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Prowadzą schroniska, dla uchodźców które znajdują się w Jarosławiu i okolicach. W chwili obecnej pod ich opieką pozostaje ok 300 osób.  Zapewniają im również pomoc psychologiczną po przeżytej traumie.
  Do swego ośrodka w Jarosławiu przyjmują również całe rodziny.
  Wiele z tych osób przebywa w tych ośrodkach od początku wojny, są to osoby, które w jednej sekundzie straciły cały dorobek życia, nie mają, dokąd wracać.
  Pomagają im stworzyć nowe życie w Polsce i zintegrować się z lokalnym społeczeństwem.
  W tych ośrodkach zapewniają:
 • zakwaterowanie
 • wyżywienie
 • pomoc medyczną
 • pomoc psychologiczną
 • edukację w tym możliwość bezpłatnego umieszczenia dzieci w szkole i przedszkolu
 • bezpieczny dojazd i odbiór dzieci z przedszkola transportem
 • pomoc informacyjną o dostępnych świadczeniach socjalnych
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów
 • pomoc w znalezieniu pracy

  Strona główna:
  https://www.polandwelcomes.org/

Kontakt tylko mailowy: polandwelcomes@gmail.com

Adres siedziby:

Fundacja Unitatem, Poniatowskiego 53,

37-500 Jarosław, Polska.

SCHRONISKO RADYMNO:

Złota Góra 13, 37-550 Radymno, Polska

 1. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej(dalej – PCPM) – jedna z największych polskich organizacji pozarządowychniosących pomoc rozwojową i humanitarną poza granicami Polski Jest organizacją pożytku publicznego specjalizującą się w pomocy międzynarodowej: humanitarnej, rozwojowej, ratunkowej przy wykorzystaniu zróżnicowanych źródeł finansowania.

Strona domowa PCPM:
https://pcpm.org.pl/

15. Fundacja Nagle Sami – fundacja oferująca bezpłatną pomoc psychologiczną w języku polskim oraz rosyjskim.  Wsparcie jest prowadzone przez Telefon Wsparcia: 800 108 108 w czwartku od 17:00 do 20:00. Fundacja prowadzi także grupę na Telegramie oraz stronę na Facebooku w języku ukraińskim z psychoedukacyjnymi informacjami:

Telegram: https://t.me/s/naglesami

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094112833110

Ponadto świadczy pierwszą pomoc psychologiczną codziennie od 10:00 do 18:00 na Dworcu Wschodnim w Warszawie. Prowadzi też szkolenia z Pierwszej Pomocy Psychologicznej, Zrozumienia Traumy i Samoopieki.

 

USŁUGI NA RZECZ UCHODŹCÓW

TŁUMACZE

Lista tłumaczy-wolontariuszy jest publicznie dostępna na stronie internetowej: https://tlumaczedlaukrainy.pl/. Osoby poszukujące tłumaczy powinny kontaktować się z nimi bezpośrednio poprzez adresy lub numery podane na liście, która jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem. Żadne organizacje ani instytucje nie pośredniczą w kontaktach z tłumaczami.

 

Listę tłumaczy przysięgłych, którzy chcą i mogą udzielić pomocy tłumaczeniowej – przygotowaną przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS można znaleźć pod adresem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FgUGG7V5uhzHtcNwLwtHMyyLkANRioib/edit#gid=1698806001

 

RZECZNICY

Rzecznik Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić:

 • każda osoba, która uważa, że państwo naruszyło jego prawa
 • każdy, kto uważa, że jest nierówno traktowany z powodu tego, kim jest
 • osoba pozbawiona wolności
 • każdy, kto uważa, że jest traktowany w sposób nieludzki i naruszana jest jego godność osobista

Dla przykładu, do Biura RPO mogą złożyć skargi Ci uchodźcy z Ukrainy, którzy utracili status UKR w związku z wyjazdem z Polski, chociaż ich wyjazd był krótszy niż 30 dni.

Więcej informacji i dane kontaktowe można znaleźć na stronie:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-i-biuro

 

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka podejmuje działania po uzyskaniu informacji wskazujących na naruszenie praw lub dobra dziecka. Zajmuje się on również przypadkami indywidualnymi, jeśli nie zostały one wcześniej rozwiązane we właściwy sposób. Rzecznik nie zastępuje wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się ochroną dziecka, lecz interweniuje, kiedy dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano.

Każda osoba potrzebująca pomocy może zadzwonić pod Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12, napisać na czacie: https://czat.brpd.gov.pl/   lub wejść na stronę:

https://brpd.gov.pl/.

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest dbanie o to, aby przychodnie, szpitale, lekarze i wszystkie placówki, które leczą ludzi przestrzegały praw. Ma to na celu zapewnienie wszystkim pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa oraz komfortu w trakcie leczenia.

Do Rzecznika Praw Pacjenta może zgłosić się każda osoba, która uważa, że doszło do naruszenia jej praw jako pacjenta. Można to zrobić w następujący sposób:

 • zadzwonić pod numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–18:00
 • napisać mail na adres kancelaria@rpp.gov.pl
 • skontaktować się poprzez czat dostępny na stronie internetowej: gov.pl/rpp
 • umówić się na osobiste spotkanie z pracownikiem w siedzibie biura

 

Inne usługi na rzecz uchodźców takie jak np. poradnictwo prawne, kursy językowe czy świadczenia socjalne – można znaleźć w innych działach niniejszego poradnika.

BAZA WIEDZY I DOKUMENTÓW

DANE TELEADRESOWE AMBASADY I KONSULATÓW UKRAINY W POLSCE

 

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Chrystiana Szucha 7 00-580 Warszawa

Telefon (22) 622 15 49 i 622 47 97

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY UKRAINY W WARSZAWIE

ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa

Telefon (22) 621 39 79 oraz numer +48 698 608 837 (wyłącznie w sprawach zagrożenia życiu lub zgonu obywatela Ukrainy)

KONSULAT GENERALNY UKRAINY W KRAKOWIE ul. Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków Telefon: (12) 429 60 66 Fax: (12) 429 29 36

KONSULAT UKRAINY W GDAŃSKU ul. Chrzanowskiego 60 A, 80-278 Gdańsk
Telefon: (58) 346 06 90 Fax: (58) 346 07 07

KONSULAT GENERALNY UKRAINY W LUBLINIE ul. 3 Maja 14, 20-078 Lublin
Telefon: (81) 531 88 89

KONSULAT UKRAINY WE WROCŁAWIU ul. Plac Nankiera 7, 50-140 Wrocław
Telefon: (71) 712 76 00

DANE TELEADRESOWE AMBASAD WYBRANYCH KRAJÓW

AMBASADA REPUBLIKI AUSTRII Siedziba: ul. Gagarina 34, 00-748 Warszawa
Telefon: (22) 841 00 81-84

AMBASADA REPUBLIKI BIAŁORUSI Siedziba: ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
Telefon: (22) 742 09 90, 842 52 02

AMBASADA KRÓLESTWA BELGII Siedziba: ul. Senatorska 34, 00-095 Warszawa
Telefon: (22) 551 28 00

AMBASADA KANADY Siedziba: ul. Matejki 1/5, 00-481 Warszawa
Telefon: (22) 584 31 00

AMBASADA REPUBLIKI CZESKIEJ Siedziba: ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa
Telefon: (22) 525 18 50

AMBASADA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ Siedziba: ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa
Telefon: (22) 529 30 00

AMBASADA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC Siedziba: ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa Telefon: (22) 584 17 00

AMBASADA REPUBLIKI WŁOSKIEJ Siedziba: pl. Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa
Telefon: (22) 826 34 71/2/3/4

AMBASADA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW Siedziba: ul. Kawalerii 10, 00-468 Warszawa Telefon: (22) 559 12 00

AMBASADA FEDERACJI ROSYJSKIEJ Siedziba: ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
Telefon: (22) 621 34 53, 621 55 75, 621 59 54

AMBASADA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ Siedziba: ul. Litewska 6, 00-581 Warszawa
Telefon: (22) 525 81 10

AMBASADA KRÓLESTWA HISZPANII Siedziba: ul. Myśliwiecka 4, 00-459 Warszawa
Telefon: (22) 622 42 50, 583 40 00, 583 40 01

AMBASADA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ Siedziba: ul. Kawalerii 12, 00-468 Warszawa Telefon: (22) 311 00 00

AMBASADA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI Siedziba: Al. Ujazdowskie 29/31,
00-540 Warszawa Telefon: (22) 504 20 00

USŁUGI PASZPORTOWE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór gotowego paszportu możliwy jest w każdym Konsulacie Ukrainy. Adresy i numery telefonów do wszystkich Konsulatów w Polsce zostały podane wyżej.

Dodatkowo, w Polsce, jak również i w innych krajach, dla obywateli Ukrainy powstały pierwsze mobilne punkty paszportowe, w których można wyrobić paszporty oraz dowody osobiste. Rejestracją wniosków i wyrabianiem paszportów zajmuje się państwowe przedsiębiorstwo z Ukrainy –„Dokument”.

Wnioski paszportowe w Polsce można składać w następujących punktach:

 • w Warszawie – Al. Jerozolimskie 179, Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City
 • we Wrocławiu – aleja Śląska 1, Tarczyński Arena
 • w Gdańsku – Aleja Grunwaldzka 415
 • w Krakowie – ul. Pawia 4, Galeria Krakowska

Bliższe informacje w sprawie usług paszportowych dla uchodźców w Polsce można uzyskać w godzinach 9:00-18:00 pod numerem telefonu +38 (044) 597-87-77. Wszelkie pytania można kierować również na adres e-mail: info@dpdok.com.ua lub pr.passportservice@gmail.com.

Gdzie należy zgłosić zagubienie paszportu?

 • w pierwszej kolejności należy udać się do najbliższej komendy policji i zgłosić utratę lub kradzież paszportu
 • po otrzymaniu z komendy policji zaświadczenia o zagubieniu paszportu należy niezwłocznie powiadomić najbliższą placówkę konsularną Ukrainy w Polsce – wykaz konsulatów podany został wyżej
 • do czasu uzyskania nowego paszportu, placówka konsularna wyda obywatelowi Ukrainy zaświadczenie o tożsamości, które będzie ważne do czasu uzyskania nowego paszportu. !UWAGA Aby wyrobić nowy paszport nie trzeba opuszczać Polski.

Oficjalna strona internetowa na której można znaleźć więcej informacji oraz adresy punktów paszportowych w innych krajach znajduje się pod adresem:

https://pasport.org.ua/en/services

Aby uzyskać więcej informacji można również odwiedzić stronę:

https://www.ukrainianinpoland.pl/a-new-opportunity-to-produce-passport-documents-for-ukrainians-in-poland-pl/

NUMER PESEL

Numer PESEL to unikalny numer z polskiego systemu ewidencji ludności. Każdy uchodźca z Ukrainy, który mieszka w Polsce może zameldować się w miejscu zamieszkania i wtedy automatycznie dostanie numer PESEL UKR (pod warunkiem, że osoba ta zamelduje się na więcej niż 30 dni). W przypadku, kiedy zameldowanie nie jest możliwe a jakiś urząd wymaga PESEL – to należy złożyć wniosek o jego nadanie. Można to zrobić w dowolnym urzędzie gminy.

Aby uzyskać numer PESEL należy wypełnić wniosek w języku polsko-ukraińskim albo polsko-rosyjskim i załączyć jedno zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm.

Do pobrania:

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL

Podczas składania wniosku należy okazać dokumenty, które umożliwią potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej o nadanie PESEL. Przede wszystkim powinien być to paszport, a w razie jego braku inny dokument, taki jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, zaświadczenie o tożsamości z konsulatu, a w przypadku dzieci np. akt urodzenia. 

Jeśli we wniosku znajdą się jakieś braki, to urząd wezwie do uzupełnienia braków. Urząd może nie rozpatrzyć wniosku w sytuacji, gdy wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych.

Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, to osoba składająca wniosek zostanie poinformowana przez urząd o nadaniu numeru PESEL. Usługa ta jest bezpłatna. Uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. i wystąpili o nadanie PESEL, w rejestrze dodawany jest symbol UKR.

Numer PESEL jest niezbędny do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń społecznych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nie jest on natomiast konieczny podczas wizyty u lekarza czy do zapisania dziecka do szkoły lub przedszkola.

PROFIL ZAUFANY

Profil Zaufany jest to środek identyfikacji elektronicznej i bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Jest to swojego rodzaju osobisty, bezpłatny podpis elektroniczny. Wymogiem założenia Profilu Zaufanego jest posiadanie polskiego numeru PESEL, który należy podać podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

Aby założyć Profil Zaufany należy wejść na stronę internetową pod adresem: pz.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny tj. podać login, hasło oraz swoje dane osobowe. Następnie należy udać się osobiście, z dokumentem potwierdzającym tożsamość, do jednego z Punktów Potwierdzających Profil Zaufany.

Punktami potwierdzającymi są między innymi urzędy skarbowe, ZUS, urzędy wojewódzkie, banki czy wybrane urzędy pocztowe. Takie punkty są dostępne także za granicą.

Wykaz wszystkich punktów potwierdzających można znaleźć w wyszukiwarce dostępnej pod linkiem:

https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Po przybyciu do punku potwierdzającego urzędnik poprosi osobę wnioskującą o okazanie dokumentu tożsamości, wydrukuje wniosek i poprosi o jego podpisanie.

Osoba, która korzysta z bankowości elektronicznej może wypełnić formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie (nie wychodząc z domu) i potwierdzić operację bankowym kodem autoryzacyjnym. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana informacja potwierdzająca założenie konta.

Listę banków oferujących tę usługę można znaleźć pod adresem: https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp.

Po założeniu Profilu Zaufanego można będzie:

 • logować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) – załatwiać wszelkie sprawy związane z ochroną zdrowia
 • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji
 • wypełniać i wysyłać e-formularze udostępnione online przez dany urząd (np. wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, wniosek o rejestrację osoby bezrobotnej itp.
 • podpisać dowolny dokument elektroniczny podpisem zaufanym, który jest integralną częścią Profilu Zaufanego
 • korzystać z dostępu do katalogu spraw, które można załatwić przez ePUAP tj. Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Logowanie (uwierzytelnianie) i podpisywanie dokumentów przy pomocy profilu zaufanego to dwie różne procedury i realizują różne funkcje. Dlatego też zawsze po kliknięciu przycisku „Podpisz podpisem zaufanym” trzeba potwierdzić złożenie podpisu za pomocą SMS-a.

!UWAGA Nie wolno nikomu udostępniać hasła i loginu do swojego Profilu.

Więcej informacji o tym, jak uzyskać numer PESEL i jak założyć profil zaufany, można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/web/gov/otrymay-nomer-PESEL-ta-dovirenyy-profil-posluha-dlya-hromadyan-Ukrayiny-u-zvyazku-zi-zbroynym-konfliktom-na-terytoriyi-tsiyeyi-krayiny

www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074

KARTA POLAKA

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Karta Polaka nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego ani nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kartę Polaka można otrzymać osoba, która:

 • wykaże swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów
 • w obecności konsula złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego
 • wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej
 • ma polskie pochodzenie, które zostało potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji, pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

Aby otrzymać Kartę Polaka należy złożyć w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do otrzymania tej karty. Karta Polaka nadaje jej posiadaczowi szereg uprawnień a jej ważność wygasa po 10 latach od dnia jej przyznania.

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Polaka można znaleźć na rządowej stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/ukraina/karta-polaka-informacje-ogolne

Do pobrania:

Wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka

OBYWATELSTWO POLSKIE

Obywatelstwo polskie jest formalną przynależnością człowieka do państwa polskiego, która rodzi prawa i obowiązki zarówno po stronie obywatela jak i państwa.

Nie należy mylić pojęcia obywatelstwa z pojęciem narodowości, ponieważ narodowość ma szerszy zakres podmiotowy i oznacza przynależność do danego narodu (poczucie tej przynależności).

Obywatelstwo może zostać nabyte w sposób pierwotny, czyli gdy co najmniej jeden z rodziców dziecka jest obywatelem polskim lub gdy urodzi się ono na terytorium Polski.

Cudzoziemiec może nabyć obywatelstwo polskie w następujący sposób:

 • przez nadanie – obywatelstwo polskie może nadać Prezydent RP dowolnemu cudzoziemcowi, który o to wystąpi
 • przez uznanie – obcokrajowiec może zostać uznany za obywatela Polski, jeśli wystąpi o to, zna język polski, nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju oraz spełnia określone ustawowo wymagania
 • przez przywrócenie – dotyczy to osób, które straciły obywatelstwo polskie przed 1 stycznia 1999 r.

Wzór wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego można pobrać ze strony internetowej MSWiA:  https://www.gov.pl/web/mswia/uzyskaj-polskie-obywatelstwo

lub pobrać z naszej bazy:

Wzór wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego

Zależnie od tego, gdzie dana osoba mieszka i przebywa wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na legalne miejsce zamieszkania lub do konsula – jeśli osoba ta mieszka za granicą. Wyszukiwarkę urzędów konsularnych można znaleźć wchodząc na link:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

Należy pamiętać o tym, aby wszystkie obcojęzyczne dokumenty, które będą załączone do wniosku zostały przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji na temat możliwości i procedury dotyczącej uzyskania obywatelstwa polskiego można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/mswia/uzyskaj-polskie-obywatelstwo

ZAŁOŻENIE KONTA BANKOWEGO W POLSCE

Założenie rachunku bankowego w Polsce będzie konieczne, aby otrzymać świadczenia przysługujące uchodźcom. Każdy bank ma określone procedury identyfikacyjne klienta, ale generalną zasadą jest to, że przy zakładaniu rachunku należy okazać ważny dokument identyfikujący obywatela Ukrainy. Może to być paszport ukraiński, karta pobytu czy tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. Posiadanie adresu czasowego w Polsce czy polskiego numeru telefonu nie jest warunkiem koniecznym, ale niektóre banki taki wymóg stawiają.

Oferty banków mogą różnić się w zakresie wymagań formalnych dotyczących otwarcia rachunku jak i w zakresie oferowanych usług. Przy wyborze banku należy zwrócić uwagę w szczególności na to:

 • czy bank pobiera opłaty za prowadzenie rachunku, jeżeli tak – to w jakiej wysokości
 • czy bank zapewnia darmowe przelewy środków do Ukrainy, czy pobiera za te usługi opłaty
 • czy za wydanie kart debetowych bank pobiera opłaty, jeżeli tak – to w jakiej wysokości
 • czy wypłaty gotówki z bankomatów są zwolnione z opłat itp.

Warto jest zapoznać z ofertą kilku banków i wybrać tę, która jest dla nas najkorzystniejsza. Do najbardziej popularnych banków, które obsługują uchodźców z Ukrainy należą:

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO W POLSCE

Przepisy ruchu drogowego w Polsce w głównych założeniach nie odbiegają od europejskich i ukraińskich. Należy pamiętać, że w większości polskich miast obowiązują strefy płatnego parkowania dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Link do strony:

Podstawowe przepisy ruchu drogowego w Polsce. Poradnik dla obywateli Ukrainy

REJESTRACJA I UBEZPIECZENIE POJAZDU W POLSCE

Warunkiem dopuszczenia do ruchu pojazdu samochodowego w Polsce jest zarejestrowanie go i zaopatrzenie w zalegalizowane tablice rejestracyjne. Rejestracja samochodu jest administracyjną procedurą dokonywaną na wniosek właściciela a realizowaną przez Wdziały Komunikacji w starostwach powiatowych. Jeżeli osoba mieszka w mieście na prawach powiatu, należy to zrobić w Wydziale Komunikacji w urzędu miasta lub urzędu dzielnicy w dużych miastach. Należy pamiętać, że ten urząd musi być właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu lub miejsca jego czasowego pobytu.

Na zarejestrowanie samochodu nowy właściciel ma 30 dni. Aby zarejestrować go należy przygotować i złożyć w Wydziale Komunikacji następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek rejestracji pojazdu. Wzór wniosku można otrzymać w urzędzie, pobrać ze strony urzędu albo skorzystać z naszej bazy

Do pobrania:

Wzór wniosku o rejestrację pojazdu

 • dokument tożsamości, np. dowód osobisty lub paszport
 • dowód własności samochodu – może to to być umowa kupna-sprzedaży lub akt darowizny, ale także faktura VAT bądź prawomocne orzeczenie sądu
 • karta pojazdu, o ile została wydana
 • dowód rejestracyjny, jeżeli jest to auto używane
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy (dla aut sprowadzonych)
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu – jeżeli są wymagane.

Poza wyżej wymienionymi dokumentami należy zabrać stare tablice rejestracyjne używanego pojazdu. Jeżeli pojazd był zarejestrowany w kraju, to kupujący może zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji pojazdów, opłat za dokonanie rejestracji, możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu i procedury wyrejestrowania pojazdu można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury wchodząc na link:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rejestracja-pojazdow

Należy pamiętać też, aby poza terminowym zarejestrowaniem pojazdu wykupić polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC). Jeśli pojazd nie jest objęty ochroną, np. po poprzednim właścicielu, ubezpieczenie należy wykupić nie później niż w dniu jego rejestracji.

Zarówno w Polsce, jak i na terenie całej UE obowiązuje obowiązek posiadania polisy OC właścicieli pojazdów mechanicznych, która zapewnia ochronę poszkodowanym podczas wypadków lub drobnych stłuczek. Niedostosowanie się do tego nakazu wiąże się z wysokimi karami finansowymi.

Obecnie kierowcy nie muszą już posiadać przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu czy polisy OC. Dane potwierdzające ciągłość ubezpieczenia policjant sprawdzi w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego a posiadane uprawnienia i dowód rejestracyjny w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Warto pamiętać, że z OC pokrywana jest szkoda na pojeździe poszkodowanego, ale sprawca wypadku czy kolizji będzie musiał pokryć szkodę na swoim aucie ze środków własnych. Dlatego warto rozważyć wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia AC, które pokryje wszystkie szkody powstałe w pojeździe sprawcy wypadku. Co do AC, jest to polisa pokrywająca wyrządzone szkody, które powstały z winy innego kierowcy lub z naszej własnej, a także rekompensuje także inne straty, na przykład związane z kradzieżą samochodu.

Jeżeli potrzebujemy jednak pełnej ochrony ubezpieczeniowej, możemy dodatkowo wykupić polisę Assistance, która zapewni nam pełne wsparcie ubezpieczyciela o każdej porze dnia np. pomoc w usunięciu awarii w naszym pojeździe, wymianę koła, podstawienie auta zastępczego czy zorganizowania i pokrycia kosztów noclegu, transportu a także leczenia.

Aby wybrać najkorzystniejszą opcję ubezpieczenia (OC, AC, Assistance) najlepiej jest skorzystać z profesjonalnej wyszukiwarki ubezpieczeń komunikacyjnych i kalkulatorów lub zebrać oferty dostosowane do swoich potrzeb od kilku renomowanych ubezpieczycieli. Aby skorzystać z wyszukiwarki można wejść na link:

https://rankomat.pl/samochod/ile-kosztuje-ubezpieczenie-samochodu-1

!UWAGA Osoby, które potrzebują pomocy lub innych informacji, których tu nie znalazły mogą skorzystać z infolinii do spraw cudzoziemców pod numerem:  +48 47 721 75 75, gdzie możliwa jest rozmowa w języku ukraińskim.

Obszerna baza wiedzy dla obywateli Ukrainy dostępna jest na oficjalnej stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Link do strony:

https://warszawa19115.pl/web/guest/dla-obywateli-ukrainy

Znaleźć tu można przydatne informacje dotyczące spraw urzędowych, zdrowia, edukacji, kultury i sportu, funkcjonowania transportu itp. Można też wyszukać oferty wparcia materialnego, oferty mieszkaniowe czy znaleźć punkty wydawania żywności i odzieży. Na stronach, które są dostępne także w języku ukraińskim podane są aktualne numery telefonów i adresy wielu instytucji i jednostek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Można tu także pobrać specjalnie wydany Informator dla osób z Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022 r.

Aby pobrać Informator, należy wejść na link:

https://warszawa19115.pl/documents/20184/5203968/Informator_dla_osob_z_Ukrainy_PL_01.03.2023.pdf/4c52e613-4a04-4349-0f46-e48e9a7c9c4f?t=1678103957952

Aby otrzymać więcej informacji można też skorzystać całodobowej, bezpłatnej infolinii pod numerem 19115. Konsultanci udzielają także informacji o usługach realizowanych

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

POMOC DUSZPASTERSKA POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO

Aby pozyskać wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania Kościoła prawosławnego w Polsce warto odwiedzić oficjalną stronę Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP):

www.orthodox.pl ,

Godna polecenia jest także strona:

www.cerkiew.pl.

Ważne informacje znajdują się również na stronach poszczególnych diecezji, których adresy znajdują się poniżej:

Diecezja Warszawsko – Bielska

https://www.orthodox.pl/administracja/metropolie/diecezja-warszawsko-bielska/

Diecezja Białostocko–Gdańska: http://orthodox.bialystok.pl/

Diecezja Łódzko–Poznańska: https://diecezjalp.cerkiew.pl/

Diecezja Wrocławsko–Szczecińska: http://diecezjawroclawsko-szczecinska.pl/

Diecezja Przemysko-Gorlicka: https://www.orthodox.pl/administracja/metropolie/diecezja-przemysko-gorlicka/

Diecezja Lubelsko-Chełmska: http://www.lublin.cerkiew.pl/

Warte odwiedzenia są również strony Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego:

https://www.orthodox.pl/administracja/metropolie/prawoslawny-ordynariat-wp/

https://powp.wp.mil.pl/,

strona kościelnych jednostek zagranicznych:

https://www.orthodox.pl/administracja/metropolie/koscielne-jednostki-zagraniczne/

oraz strona Katedry Metropolitalnej p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie:

https://katedra.org.pl/.

!WAŻNE: Kościół prawosławny w Polsce jest autokefaliczny, czyli nie podlega żadnej zewnętrznej władzy kanonicznej. Wszelkie decyzje odnośnie jego funkcjonowania podejmują krajowi biskupi na swoim soborze.

POMOC DUSZPASTERSKA

Każda parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego prowadzi działalność duszpasterską. Osoby potrzebujące wsparcia, rozmowy czy porady zawsze mogą zgłosić się do najbliższej parafii. Aktualną listę parafii prawosławnych w Polsce wraz z danymi teleadresowymi można znaleźć tutaj:

spis parafii prawosławnych

Osoby przebywające w szpitalu i potrzebujące pomocy duszpasterskiej mogą wyszukać w podanym wyżej spisie adres najbliższej parafii i zadzwonić pod podany tam numer telefonu, a otrzymają wsparcie kapłana.

Osoby lub bliscy osób, które przebywają w więzieniu czy w areszcie śledczym, a potrzebują wsparcia kapelana mogą zadzwonić pod jeden z niżej podanych numerów:

w Diecezji Warszawsko-Bielskiej:

Warszawa       – ks. Mirosław – tel. 884 775 075

Warszawa       – ks. Łukasz      – tel. 698 942 104

Płock               – ks. Eliasz       – tel. 502 029 284

Hajnówka        – ks. Paweł       – tel. 515 733 744

w Diecezji Białostocko-Gdańskiej:

Białystok                     – ks. Adam       – tel. 513 181 963

Barczewo                    – ks. Jarosław  – tel. 500 595 738

Czerwony Bór             – ks. Łukasz      – tel. 533 533 741

Elbląg                          – ks. Marek     – tel. 55 233 50 45

Gdańsk                        – ks. Gabriel    – tel. 667 222 788

Grądy-Woniecko         – ks. Łukasz      – tel. 533 533 741

Kamińsk                      – ks. Jarosław  – tel. 500 595 738

Suwałki                       – ks. Marek     – tel. 607 870 067

w Diecezji Lubelsko-Chełmskiej:

Lublin                          – ks. Andrzej    – tel. 506 146 813

Dominów                    – ks. Andrzej    – tel. 507 822 936

Biała Podlaska            – ks. Andrzej    – tel. 505 762 614

Chełm                         – ks. Mateusz  – tel. 881 499 334

Hrubieszów                 – ks. Paweł      – tel. 507 191 228

Krasnystaw                 – ks. Jan           – tel. 500 220 286

Opole Lubelskie          – ks. Michał     – tel. 506 458 082

Siedlce                        – ks. Sławomir – tel. 507 784 126

Włodawa                   – ks. Jerzy        – tel. 503 099 788

Zamość                       – ks. Witold     – tel. 602 575 932

w Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej:

Wrocław                     – ks. Aleksander-tel. 607 093 835

Koszalin                       – ks. Mikołaj    – tel. 502 117 834

Stargard                      – ks. Jarosław  – tel. 661 877 000

Szczecin                      – ks. Paweł      – tel. 601 781 356

Zielona Góra               – ks. Andrzej    – tel. 607093 895

Żmigród                      – ks. Andrzej    – tel. 71 385 33 98

Gorzów                       – ks. Tomasz    – tel. 606 357 187

w Diecezji Przemysko-Gorlickiej:

Tarnów                       – ks. arcybiskup Paisjusz         – tel. 504 109 548

Tarnów Mościce         – ks. Piotr                    – tel. 604 435 394

Przemyśl                     – ks. Wiaczesław         – tel. 668 255 667

Uherce Mineralne      – ks. Wiaczesław         – tel. 668 255 667

Medyka                       – ks. Wiaczesław         – tel. 668 255 667

Dębica                         – ks. Wiaczesław         – tel. 668 255 667

Rzeszów                      – ks. Dariusz                – tel. 511 519 043

Łupków                       – ks. Marek                 – tel. 698 040 040

Jasło                           – ks. Andrzej                – tel. 18 351 64 12

W Diecezji Łódzko-Poznańskiej:

Kalisz                           – ks. Mirosław             – tel. 503 185 696

Piotrków Tryb.            – ks. Jan                       – tel. 502 366 495

Poznań                        – ks. Paweł                  – tel. 691 771 140

Kraków                        – ks. Jarosław              – tel. 504 244 284

Częstochowa              – ks. Marcin                – tel. 724 143 124

Radom                        – ks. Paweł                  – tel. 793 303 273

Kielce                          – ks. Władysław          – tel. 609 717 516

Bydgoszcz                  – ks. Mariusz               – tel. 881 683 720

Sosnowiec                  – ks. Mikołaj                – tel. 600 216 059

Ewentualnie możesz zwrócić się do najbliższej parafii.

PRAWOSŁAWNE DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ

Domy pomocy społecznej to jednostki, które wspierają w sprawach bytowych osoby, które wymagają całodobowej opieki z uwagi na wiek, choroby lub niepełnosprawność. Jednostki te świadczą zarówno usługi opiekuńcze, jak również edukacyjne.

Warunki przyjęcia i regulaminy można sprawdzić na stronach poszczególnych jednostek albo uzyskać poprzez kontakt telefoniczny czy osobisty z kierownictwem placówek.

Prawosławny Dom Opieki Społecznej „Betania” w Stanisławowie

05-180 Pomiechówek, w. Stanisławowo 20

www.opiekaspoleczna.pl

tel./fax 22 785-40-62

Dyrektor: ks. prot. mgr Andrzej Bołbot

Prawosławny Dom Miłosierdzia „Samarytanin” w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 63

http://dekanat-hajnowski.pl/index.php/domy-pomocy/

tel. 85 682-61-50

Dyrektor: ks. prot. mgr Jan Wołkowycki

Prawosławny Dom Opieki w Grabarce

17-310 Siemiatycze 3, w. Grabarka

http://www.grabarka.pl/informacje/dom-opieki.html

tel. 85 749-35-58

Kierownik: ks. mgr Michał Siemieniuk

Prawosławny Dom Opieki w Trześciance

 17-213 Trześcianka 126

tel. 85 681-55-04

Kierownik: ks. mgr Marek Wasilewski

Prawosławny Dom Opieki „Arka” w Kożynie

 17-100 Kożyno, Małe Kożyno 66

tel. 85 731 03 11

Dyrektor: ks. Jerzy Kulik

Dom Spokojnej Starości św. Proroka Eliasza w Białymstoku

 1. Ks. St. Suchowolca 37, 15-568 Białystok

tel. 508 257 909

Diecezjalny Dom Spokojnej Starości

20-127 Lublin, ul. G. Dolińskiego 1

tel. 81 444-41-60

Dyrektor: ks. mitrat mgr Mirosław Wiszniewski

Prawosławny Dom Opieki pw. św. Stefana

 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 70A

www.cieplice.cerkiew.pl

tel. 75 755-11-38

Kierownik i kapelan domu: ks. mgr Marek Kiślak

Diecezjalny Dom Charytatywno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

38-315 Uście Gorlickie, Gładyszów 45

Dyrektor: ks. Jarosław Grycz

tel./fax 18 351-00-23

Więcej ośrodków i specjalistycznych placówek wsparcia na terenie całego kraju znajdziesz wchodząc na link:

https://eleospolska.pl/cerkiewne-organizacje-charytatywne

SZKOLNICTWO PRAWOSŁAWNE

Szkolnictwo w PAKP jest bardzo rozwinięte. Przyszli duchowni kształcą się w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie (studia licencjackie). Wyższe wykształcenie teologiczne także można uzyskać na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (jednostka naukowo-badawcza). Ponadto w Bielsku Podlaskim prowadzone jest Policealne Studium Ikonograficzne, a w Hajnówce Szkoła Psalmistów i Dyrygentów Cerkiewnych. Uczelnie prawosławne prowadzą także współpracę i wymiany studenckie z zaprzyjaźnionymi zagranicznymi uczelniami teologicznymi. W szkołach podstawowych i średnich prowadzona jest katecheza przez wykwalifikowanych katechetów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych:

https://chat.edu.pl/

https://psd.edu.pl/

http://www.studiumikonograficzne.pl/

ORGANIZACJE CERKIEWNE

Ważną rolę w życiu Cerkwi w Polsce odgrywa młodzież. Od 1981 roku w Polsce istnieje Bractwo Młodzieży Prawosławnej, które działa na terenie całego kraju i poza jego granicami.

BMP realizuje następujące cele: popularyzuje ideę Bractwa wśród duchownych i młodych ludzi, pomaga działającym grupom w ich pracy, organizuje akcje tj. pielgrzymki, letnie obozy i nawiązanie kontaktów z młodzieżą z innych krajów.

Aby uzyskać więcej informacji lub/i nawiązać kontakt należy zadzwonić pod numer
+48 509 895 177 lub wejść na link:

http://bmp.cerkiew.pl/

Organizacje cerkiewne oraz parafie prawosławne organizują wydarzenia kulturalne takie jak Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” (link do strony: https://festiwal.cerkiew.pl/) , Festiwal Kolęd Wschodnioslowiańskich w Terespolu) – link do strony: http://mfkw.pl/, Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej (link do strony: https://www.dikpsiemiatycze.org/) koncerty kolęd w Operze i Filharmonii Białostockiej oraz na Zamku Królewskim w Warszawie, katedrze Św. Marii Magdaleny w Warszawie itp. W parafiach i w Centrach Kultury Prawosławnej organizowane są warsztaty, szkolenia i spotkania tematyczne służące ku pogłębianiu wiedzy religijnej oraz życiu cerkiewnemu.

Działalność kulturalną i edukacyjną prowadzi wiele prawosławnych organizacji i instytucji. Wśród szczególną rolę odgrywają Centra Kultury Prawosławnej, które można znaleźć wchodząc na linki:

http://www.ckp.warszawa.pl/,

http://www.ckp.bialystok.pl/

Więcej organizacji (np. bractwa i siestryczestwa) można znaleźć po otwarciu linku:

https://www.orthodox.pl/administracja/dzialalnosc-kulturalna/

PUBLIKACJE I MEDIA

Na oficjalnej stronie Polskiego Autokefalicznego kościoła Prawosławnego można znaleźć wiele interesujących publikacji dla dorosłych, młodzieży i dzieci Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Link do strony:

https://www.orthodox.pl/media/publikacje-2/

Oficjalnym miesięcznikiem PAKP są „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, w którym można znaleźć informacje o historii, nauczaniu i aktualnej sytuacji prawosławia w Polsce. Czasopismo można kupić w każdej parafii lub zamówić jego prenumeratę na stronie:

https://www.orthodox.pl/wpakp/

Aktualne informacje i wiadomości z życia kościoła prawosławnego jak również wiele tytułów książek o tematyce religijnej dostępne są również na stronie internetowej miesięcznika „Przegląd Prawosławny”.

Kontakt telefoniczny do redakcji: tel.: 85 742-18-57

Linki do strony:

https://przegladprawoslawny.pl/

Osoby zainteresowane mogą skorzystać z prawosławnej księgarni internetowej „sklep.cerkiew pl”, w której można znaleźć nie tylko wiele książek -pozycji związanych z prawosławiem, ale również różnego rodzaju ikony, łampadki, krzyżyki, kartki pocztowe oraz kasety i płyty CD z muzyką cerkiewną.

Link do strony:

http://sklep.cerkiew.pl/

W rozgłośni radiowej Radio ORTHODOXIA dostępne są relacje z nabożeństw oraz audycje radiowe o tematyce teologicznej i duchowej. Audycje emitowane są na częstotliwości 102.7 FM codziennie w godzinach 16:00-21:00.  Radia można słuchać również w internecie.

Link do strony:

https://orthodoxia.pl/